bài 3 trang 7 sgk tiếng anh 8 tập 1

I. Từ vựng

Vocabulary

Bạn đang xem: bài 3 trang 7 sgk tiếng anh 8 tập 1

Pronunciation

Part of Speech

Meaning

1. achievement

/əˈtʃiːvmənt/

Noun

Thành tích, thành tựu

2. anonymous

/əˈnɒnɪməs/

Adj

Ẩn danh, giấu tên

3. dedication

/dedɪˈkeɪʃn/

Noun

Sự cống hiến, hiến dâng, tận tuỵ

4. diagnose

/ˈdaɪəɡnəʊz/

Verb

Chẩn đoán (bệnh)

5. distinguished

/dɪˈstɪŋɡwɪʃt/

Adj

Kiệt xuất, lỗi lạc

6. figure

/ˈfɪɡə(r)/

Noun

Nhân vật

7. generosity

/dʒenəˈrɒsəti/

Noun

Sự rộng lượng, tính hào phóng

8. hospitalisation

/ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/

Noun

Sự nhập viện, đưa vào bệnh viện

9. perseverance

/ˌpɜːsɪˈvɪərəns/

Noun

Tính kiên trì, sự bền chí

10. prosthetic leg

/prɒsˈθetɪk leɡ/

Noun phrase

Chân giả

11. reputation

/ˌrepjuˈteɪʃn/

Noun

Danh tiếng

12. respectable

/rɪˈspektəbl/

Adj

Đáng kính, đứng đắn

13. talented

/ˈtæləntɪd/

Adj

Tài năng, có năng khiếu

14. waver

/ˈweɪvə(r)/

Verb

Dao động, phân vân

15. admire

/ əd’maiə/

Verb

Khâm phục

16. trophy

/ ‘troufi/

Noun

Chiếc cúp

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn

17. anxious

/ ‘æηk∫əs/

Adj

Âu lo, băn khoăn

18. inspired

/ in’spaiəd/

Adj

Đầy cảm hứng, đầy sự sáng tạo

19. presentation

/ ,prezen’tei∫n/

Noun

Bài thuyết trình

20. musical instrument

/ ‘mju:zikəl ‘instrumənt/

Noun

Nhạc cụ

21. encyclopaedia

/en,saiklou’pi:djə/

Noun

Bộ sách bách khoa

22. adventure

/əd’vent∫ə/

Noun

Sự mạo hiểm, phiêu lưu

23. attempt

/ə’tempt/

Noun

Sự cố gắng, nỗ lực

24. defend

/di’fend/

Verb

Bảo vệ

25. emperor

/’empərə/

Noun

Hoàng đế

II. Bài học

1. Listen and read. (Hãy nghe và đọc)

https://ogames.vn/wp-content/uploads/2018/12/Lop-12-moi.unit-1.Getting-Started.1.-Listen-and-read.mp3

Hung: The topic for tomorrow’s presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang?Quang: Not yet. I’m still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. I admire them both. Hung: But who’s had a greater impact on you?Quang: I’m not sure … Steve Jobs’s work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson’s music inspired me to learn to play a musical instrument. What do you think?Hung: Well, both of them were very talented and influential, but I prefer Steve Jobs.I think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. In his later years, his singing voice became weak and thin and wasn’t as good as before.Qu​ang: I see. What about you? Who are you going to talk about?Hung: Christine Ha.Quang: You mean … the lady who won the US Master Chef trophy in 2012?Hung: That’s right.Quang: I know your dream is to become a famous chef. Is that why you want to talk about her?Hung: Yes. What’s more, Christine is a blind chef and a gifted writer. She’s very talented and determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the dishes.Quang: I agree. I remember how excited I felt when Christine was creating those great-looking dishes … and even anxious when the judges were tasting them. By the way, do you know where she was born? In Viet Nam or the US?Hung: In California, but she was inspired by memories of her mum’s cooking.Quang: It seems you know quite a lot about her. Good luck with your presentation tomorrow!Hung: The same to you!

Hướng dẫn dịch:Hùng: Chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự thú vị. Bạn đã quyết định nói về ai chưa, Quang?Quang: Chưa. Tớ vẫn đang phân vân giữa hai người nổi tiếng, Steve Jobs và Michael Jackson. Tớ ngưỡng mộ cả hai người họ.Hùng: Nhưng ai có tác động lớn hơn đối với cậu?Quang: Tớ không chắc chắn lắm … sản phẩm của Steve Jobs kích thích sự sáng tạo và đổi mới của tớ, trong khi âm nhạc Michael Jackson đã truyền cảm hứng cho tớ để tìm hiểu cách chơi một loại nhạc cụ. Cậu nghĩ sao?Hùng: Ừm, cả hai đều rất tài năng và có ảnh hưởng, nhưng tớ thích Steve Jobs hơn.Tớ nghĩ rằng Michael Jackson là một vũ công tuyệt vời, nhưng không phải là một ca sĩ tuyệt vời. Trong những năm sau này, giọng hát của ông trở nên yếu và mỏng và không được tốt như trước.Quang: Tớ hiểu. Thế còn cậu? Cậu sẽ nói về ai?Hùng: Christine Hà.Quang: Ý cậu là … người phụ nữ đã giành được danh hiệu Mỹ MasterChef trong năm 2012?Hùng: Đúng.Quang: Tớ biết giấc mơ của cậu là trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Có phải đó là lý do tại sao cậu muốn nói về cô ấy?Hùng: Đúng vậy. Hơn nữa, Christine là một đầu bếp khiếm thị và một nhà văn tài năng. Cô ấy rất tài năng và quyết tâm. Vô cùng tuyệt vời khi xem cô ấy sử dụng tất cả các dụng cụ nhà bếp và chuẩn bị các món ăn.Quang: Tớ đồng ý. Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn đẹp tuyệt vời … và thậm chí lo lắng khi các giám khảo nếm chúng. Tiện thể, cậu có biết nơi cô được sinh ra? Ở Việt Nam hay Mỹ?Hùng: Ở California, nhưng cô đã lấy cảm hứng từ những ký ức về nấu ăn từ mẹ cô.Quang: Có vẻ như cậu biết khá nhiều về cô ấy. Chúc may mắn với bài thuyết trình ngày mai của cậu.Hùng: Cậu cũng thế nhé!

2. Decide whether the following statements are true (T), false or not given (NG). Tick (S) the correct box.

Lop 12 moi.unit 1.Getting Started.2. Decide whether the following statements are true (T), false or not given (NG). Tick (S) the correct box

Hướng dẫn giải:

T

F

NG

1. Nam is Mai’s classmate.

x

2. Mai and Nam are in a romantic relationship.

x

3. Mai’s grandmother thinks boys and girls can’t be real friends.

x

4. Mai’s grandmother didn’t have opposite-sex classmates.

x

5. Mai’s grandmother is not pleased because Mai does not study hard enough.

x

Tạm dịch:1. Quang không thể quyết định người mà cậu ấy sẽ nói về vào ngày mai. 2. Quang cũng muốn trở nên nổi tiếng như Steve Jobs và Michael Jackson. 3. Hùng thích ca hát của Michael Jackson. (Hùng thích vũ đạo của Michael Jackson chứ không thích ca hát của ông)4. Hùng đã học chơi một nhạc cụ, vì cậu được lấy cảm hứng từ bài hát của Michael Jackson. (Quang là người học chơi nhạc cụ chứ không phải Hưng)5. Cả Quang và Hùng đều ngưỡng mộ Christine Hà.

3. Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn)

If you were Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Why?

Tạm dịch:Nếu bạn là Quang, bạn sẽ chọn ai để nói về họ, Steve Jobs hay Michael Jackson? Tại sao?

Lời khuyên: Khuyến khích đưa ra lý do khác ngoài những người được đề cập trong hội thoại (ví dụ như Steve Jobs: một nhà tiên phong trong cuộc cách mạng máy vi tính, một doanh nhân sáng tạo; Michael Jackson: một vũ công tốt với các kỹ thuật nhảy phức tạp, một ca sĩ có ảnh hưởng và nhà soạn nhạc.

Hướng dẫn:If I was Quang, I would like choose to talk about Steve Job. Because Steve Job was a pioneer of the microcomputer revolution and he was a creative entrepreneur. I want to become as famous as Steve Job.

Chú ý: Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:Nếu tôi là Quang, tôi sẽ thích chọn nói về Steve Job. Bởi vì Steve Job là một nhà tiên phong trong cuộc cách mạng máy vi tính và anh ấy là một doanh nhân sáng tạo. Tôi muốn trở thành người nổi tiếng như Steve Job.

4. Find the words in the conversation that have the same sounds as the following. (Tìm các từ trong cuộc trò chuyện có những phát âm tương tự như sau.)

1. too ____________2. eye ____________3. sea ______________4. one ____________5. no _____________

Hướng dẫn giải:1. too: two2. eye: I3. sea: see4. one: won5. no: know

5. Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets.

(Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa và viết các thì đúng của động từ trong ngoặc đơn).

I remember how excited I (feel) ____when Christine (create)________ great-tooking dishes.

Hướng dẫn giải:I remember how excited I felt when Christine was creating great-taking dishes.

Tạm dịch:Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn tuyệt vời.

Xem thêm các bài giải khác của Unit 1 lớp 12: Life stories

Xem thêm: nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

  • Language (Trang 8-9-10 SGK Tiếng Anh 12 Mới)
  • Reading (Trang 11-12 SGK Tiếng Anh 12 Mới)
  • Speaking (Trang 12-13 SGK Tiếng Anh 12 Mới)
  • Listening (Trang 13 SGK Tiếng Anh 12 Mới)
  • Writing (Trang 14 SGK Tiếng Anh 12 Mới)
  • Communication and Culture (Trang 15 SGK Tiếng Anh 12 Mới)
  • Looking Back (Trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12 Mới)
  • Project (Trang 17 SGK Tiếng Anh 12 Mới)