bài tập 12 thì trong tiếng anh

Bài viết thuộc phần 21 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Bổ sung thêm cho kho bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyen đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “50 Bài tập 12 thì trong Tiếng Anh có đáp án“, giúp bạn ôn luyện lại kiến thức về các thì (tense) như thì hiện tại đơn, thì hiện tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, thì quá khứ hoàn thành, thì tương lai đơn,..thông qua các câu hỏi trắc nghiệm để có kĩ năng làm tốt dạng bài ngữ pháp về 12 thì trong Tiếng Anh.

Tài liệu cùng chủ đề

  • 40 Bài tập về thì có đáp án và giải thích chi tiết
  • 80 bài tập Tiếng Anh về sự hòa hợp của thì
  • 335 bài tập về 12 thì cơ bản trong Tiếng Anh

Trích từ tài liệu

1.I ……………. my eye tested tomorrow.

Bạn đang xem: bài tập 12 thì trong tiếng anh

A.have                 B. am having         C. am going to have        D. had

2.Keep silent! My father………..in his room.

is sleeping B. was sleeping C. has slept          D. will be slept

3.He ………… us the house where he was born.

showed B. had shown C. be showing          D. show

4.David not only finished the homework well but also …….. extra-exercises.

done B. had did C. do            D. did

5.He never ………… to that restaurant once again.

go B. goes C. gone           D. is going

6.Peter …………. home as soon as he came over the supermarket.

went B. goes C. gone        D. going

7.That genetic modification declines the level of biodiversity ……… another disadvantage.

be B. have been C. is being         D. is

8.Cities now …………… separated into smaller communities.

is being B. are being C. is          D. are

9.I …………… reading the book before 9 o’clock this evening.

will be finishing B. will have finished C. will finish         D. finish

I……… my grandma two days ago.

meet B. meets C. met               D. have met

Columbus………in the New World in 1492.

Xem thêm: toán lớp 10 chân trời sáng tạo

arrive B. arrived C. have arrived               D. is arriving

Our team ……………. 4 gold medals this season.

has won B. win                 C.  is winning               D. had won

My last birthday was the worst day I …………… .

had       B. have ever         C. have been had               D. have ever had

She ………………….. for that company for 4 years.

have been worked B. worked       C. has been working     D. had worked

………………………….. this before 2012?

Had you ever seen B. Did you ever  C.  Do you see         D. Have you

She ………………. his proposal last year.

do not     B. have not refused    C. did not refuse      D. had not refused

I …………………….. in London by the time your wedding is held.

study B. am studying    C. will be studying         D. will studying

He ……………….. to church twice a week.

did go B. gone                  C. went                   D. goes

John ………………. his project at the end of next month.

will have finished B. will finish C. finishes           D. has finished

I ………………… the road when I saw Harry.

were crossing       B. was crossing         C. am crossing         D. cross

Xem thêm: có nên rửa mặt sau khi đắp mặt nạ

Harry Potter is the most fascinating film I …………… .

 

Xem thêm: Ngân hàng tài liệu Tiếng Anh cấp 3 chọn lọc
Xem thêm: Kho bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề có đáp án
Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “50 Bài tập 12 thì trong Tiếng Anh có đáp án