bài tập hình học lớp 7 chương 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1 PHẦN HÌNH HỌC
MÔN: TOÁN LỚP 7

I. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: bài tập hình học lớp 7 chương 1

    10 thắc mắc ôn tập dượt chương I (trang 102 SGK)

II. BÀI TẬP

Bài 1: Cho hình vẽ, hãy thám thính x.

                    

Bài 2: Cho hình vẽ, hãy minh chứng AB//CD

     

Bài 3: Cho hình vẽ biết a//b. Hãy tính x?

Bài 4: Cho hình vẽ, đường thẳng liền mạch này tuy nhiên song với By? Vì sao?

 

Bài 5: Cho hình vẽ:

a) Chứng tỏ rằng: Ax//Bz

b) Tìm x để: Bz//Cy

Bài 6: Cho hình vẽ. Chứng bản thân rằng:

a) Nếu Cm//En thì

b) Nếu    thì Cm//En

Bài 7: Chứng minh rằng nhị tia phân giác của nhị góc kề bù thì vuông góc cùng nhau.

Bài 8: Cho góc xOy và góc yOz là nhị góc kề bù. Tia Om là phân giác của góc xOy. Trên và một nửa mặt mày bằng bờ xz chứa chấp tia Oy, vẽ tia On sao cho: On vuông góc với Om. Chứng minh rằng: Tia On là tia phân giác của góc yOz.

Bài 9: Cho đường thẳng liền mạch xy, lấy điểm O nằm trong xy. Trên nửa mặt mày bằng bờ xy vẽ nhị tia Oa, Ob sao cho tới . Vẽ tia Om vuông góc với xy. Chứng minh rằng: tia Om là phân giác góc aOb.

Bài 10: Cho góc xOy nhọn. Từ điểm M bên trên cạnh Ox, dựng MN vuông góc với Oy bên trên N, dựng NP vuông góc với Ox bên trên Phường, dựng PQ vuông góc với Oy tai Q, dựng QR vuông góc với Ox bên trên R. Chứng minh rằng:

a) MN//PQ; NP//QR b) Tìm toàn bộ những góc vày góc PNM

Bài 11: Cho góc bẹt AOB. Trên và một nửa mặt mày bằng bờ AB, vẽ 2 tia OM và OM sao cho tới  

a) Hai góc AOM và BON sở hữu đối đỉnh không?

b) Vẽ tia OE sao cho tới tia OB là phân giác của góc NOE. Hai góc AOM và BOE sở hữu đối đỉnh không? Vì sao?

Xem thêm: có nên rửa mặt sau khi đắp mặt nạ

Bài 12: Cho tam giác ABC sở hữu . Trên tia đối của tia AB lấy điểm O. Trên nửa mặt mày bằng ko chứa chấp C bờ AB vẽ .

a) Chứng minh rằng: Ox//BC. b) Qua A vẽ d//BC, Chứng minh rằng: ++=1800

Bài 13: Cho tam giác ABC sở hữu =2. Tia phân giác của góc A rời BC ở D. Vẽ DE//AB, căt AC ở E. Vẽ EF//AD, rời BC ở F. Vẽ FG//DE, rời AC ở D.

a) Những góc đỉnh A, D, E, F này bằng

b) DE, EF, FG là phân giác của những góc nào? Vì sao?

Bài 14: Cho =1200. Vẽ OP và OQ nằm trong lòng nhị tia OM và ON sao cho tới OP vuông góc với OM; OQ vuông góc với ON

a) So sánh nhị góc MOQ và NOP b) Tính số đo góc POQ

Bài 15: Cho ∆ ABC, phân giác BM (MAC). Vẽ MN // AB rời BC bên trên N. Phân giác góc MNC rời MC ở Phường.

CMR: = , BM // NP

Gọi NQ là phân giác của , rời AB ở Q. CMR: NQBM

Bài 14: Cho  = 1200. Lấy A  Ox, B  Oy. Vẽ tia Am, An nhập  sao cho tới  = 700,  = 1300. Chứng minh Am // Bn.

Bài 16: Cho  và A  Ox, B  Oy. Qua A dựng đường thẳng liền mạch a  Ox. Qua B dựng đường thẳng liền mạch b  Oy. Chứng minh rằng:

a) Nếu a rời b thì < 1800 b) Nếu a // b thì  = 1800          c) Nếu a  b thì  = 900

Bài 17: Cho ∆ ABC. Trên cạnh AB lấy M, bên trên nửa mặt mày bằng bờ AB chứa chấp C, vẽ tia Mx sao cho tới  =

a) CMR: Mx // BC và Mx rời AC

b) Gọi D là phú điểm của Mx với AC. Lấy N nằm trong lòng C và D. Trên nửa mặt mày bằng bờ AC ko chứa chấp điểm B, vẽ tia Ny sao cho tới = . CMR: Mx // Ny

Bài 18: Qua A ở ngoài đường thẳng liền mạch a, vẽ 101 đường thẳng liền mạch phân biệt. CMR: sở hữu tối thiểu 100 đường thẳng liền mạch rời a.

Bài 19: Cho ∆ ABC, phân giác AD, qua chuyện B kẻ đường thẳng liền mạch d // AD.

a) Chứng tỏ: d rời AC bên trên E

b) CMR:  =

c) Vẽ m qua chuyện A và vuông góc với AD, rời BE bên trên F. CMR: AF là phân giác của và

Bài 20: Cho ∆ABC. Vẽ phân giác ngoài bên trên A của ∆ABC. Từ B kẻ d//AD.

a) CMR: d rời AC bên trên E

b) CMR: =

c) Từ B kẻ b vuông góc AD, kể từ A kẻ a // b. CMR: bd và a là phân giác góc BAC.

Xem thêm: cách kiểm tra gói cước đang sử dụng

File Word

Xem thêm

Ba điểm trực tiếp mặt hàng, đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm