bài tập so sánh hơn và so sánh nhất lớp 7

 Bài ghi chép sau đây, KISS English tiếp tục gửi cho tới chúng ta tổ hợp bài xích luyện đối chiếu giờ đồng hồ Anh lớp 7 cực kỳ hoặc. Hãy bám theo dõi nhé!

Xem Clip KISS English chỉ dẫn thăm dò hiểu đối chiếu ngang bởi vô giờ đồng hồ Anh dễ dàng nắm bắt kèm cặp bài xích luyện phần mềm cực kỳ hoặc. Bấm nút play bên dưới nhằm coi ngay:

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn và so sánh nhất lớp 7

So sánh là công ty điểm ngữ pháp cơ phiên bản tuy nhiên vô nằm trong cần thiết vô giờ đồng hồ Anh. Bài ghi chép sau đây, KISS English tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta tổ hợp ngữ pháp và bài luyện đối chiếu giờ đồng hồ Anh lớp 7 cực kỳ hoặc. Cùng bám theo dõi nhé!

Lý Thuyết So Sánh Trong Tiếng Anh

Lý Thuyết So Sánh Trong Tiếng Anh
Lý Thuyết So Sánh Trong Tiếng Anh

Khi đối chiếu 2 sự vật, hiện tượng kỳ lạ, cá thể… cùng nhau, tất cả chúng ta rất có thể dùng những dạng đối chiếu sau:

DạngCấu trúc Ví dụ 
So sánh ngang bằng Với tính kể từ, trạng từ:
S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun/Clause

Với danh từ:
S + V + the same + (N) + as + N (Pronouns)

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun
She runs as quickly as her brother.

He is as tall as I [am]

Nam earns as much money as his wife.
So sánh hơn/kém Đối với những tính từ/ trạng kể từ ngắn:
S + lớn be/V + adj/adv + er + than thở + Noun/ Pronoun

Đối với những tính từ/ trạng kể từ dài:
S + lớn be/V + more/less + adj/ adv + than thở + Noun/Pronoun
Mr Brown is older than thở Mr Peter.

She is more beautiful than thở her friend.
So sánh rộng lớn nhất / xoàng xĩnh nhất So sánh rộng lớn nhất:
Đối với những tính kể từ ngắn:
S + V + the + adj+ EST

Đối với những tính kể từ dài: 
S + V + the MOST + adj

So sánh xoàng xĩnh nhất:
S + V + the least + Tính từ/Trạng kể từ + Noun/ Pronoun/ Clause
She is the tallest in the class. 

She is the most beautiful girl in the class.

Her ideas were the least practical suggestions.
So sánh kép Phổ biến:
Cấu trúc 1:
The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Cấu trúc 2:
The more + S + V + the + comparative + S + V
The older he gets, the weaker he is.
The more you study, the smarter you will become. 

Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7

Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7
Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7

Bài Tập

Ex1. Điền vô điểm rỗng dạng đối chiếu trúng của kể từ vô ngoặc.

1. He is (clever) ……………………than any students in my group.

2. She can’t stay (long) …………………….than thở 30 minutes.

3. This film is (interesting)………………. than thở that one

4. Well, the place looks (clean) …………………….now.

5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than thở the white one.

6. I’ll try lớn finish the job (quick).…………………….

7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than thở being a builder.

8. Lan sings ( sweet ) ………………..than thở Hoa

9. I want lớn (cheap) T-shirt

10. He runs ( fast )………………….than thở his father

Đáp án:

1 cleverer; 

2. longer; 

3. More interesting

4. cleaner; 

5. more expensive; 

6. more quickly;

7. more dangerous

8. more sweetly; 

9.cheaper; 

10. Faster 

Ex2. Gạch chân đáp án đúng

1.Living in this small town is (moree peaceful/ peaceful more) than thở I expected.

2.Nowadays people are (more anxious/ anxious more) about pollution than thở before.

3.Today you look ( happier/ more happy) than thở usual.

4.This year I will move lớn a (bigger/ biggest) đô thị.

5.This experience is (more exciting/ most exciting) than thở I expected.

6. Who is (more intelligent/ most intelligent) between the two of them.

Đáp án

  1. more peaceful
  2. more anxious
  3. happier
  4. bigger
  5. more exciting
  6. more intelligent

Ex3. Khoanh tròn xoe đáp án đúng 

1. Peter is the______ student in my class.

a. taller than

b. ví tall as

c. the tallest

d. tallest

2. The deep oceans contain some of the______ of all living creatures.

a. strangest

b. strange

c. as strange as

d. stranger

3. Jane is not______ her brother.

a. more intelligent as

b. intelligent as

c. ví intelligent as

d. ví intelligent that

4. He drives as______ his father does.

a. careful as

b. more carefully

c. the most careful

d. carefully as

5. What’s the______ film you’ve ever seen?

a. good 

b. best 

Xem thêm: Lô kép miền bắc - bật mí bí quyết cho người mê số đề

c. better 

d. the best

6. Jane is______ age as Mary.

a. as same

b. the most same

c. the same

d. more same

7. I’ll be there______ I can.

a. sooner as

b. no sooner as

c. as soon as

d. soonest as

8. Hotels have developed______ restaurants.

a. as rapidly as

b. ví rapidly that

c. as rapid as

d. as rapid than

9. Commercial centres are______ they were many years ago.

a. as popular than

b. the most popular.

c. more popular than

. most popular than

10. Computer are considered as ______ tools today

a. much modern than

b. the most modern

c. modern as

d. more modern

Đáp án

12345678910
cacdbccacd

Ex4. Viết lại những câu sau

Viết lại những câu sau bám theo khêu gợi ý

1. He works much. He feels tired.

-> The more he works, the more tired he feels.

2. The apartment is big. The rent is high.

->  The bigger ………………………………………………….

3. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

4. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

5. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

6. If you read many books, you will have a lot of knowledge.

-> The more ……………………………………………….………

7. He speaks too much and people feel bored.

-> The more ……………………………………………….………

Đáp án

2. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

3. The better the joke is, the louder the laughter is.

4. The fatter she gets, the more tired she feels.

5. The more difficult the games are, the more excited the children are.

6. The more books you read, the more knowledge you will have.

7. The more he speaks, the more bored people feel.

Download Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7 

Dưới đó là tư liệu bài xích luyện câu đối chiếu KISS English thuế tầm, chúng ta cũng có thể khắc ghi nhằm tiện rèn luyện trong mỗi phiên cho tới nhé!

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1GXbdokCrf78lwVgqwFa_D8n-2R5wl6mw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZRTl1BmJoKcH69IOvPZy-wAz8k7-zD1B/view

Xem thêm: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Lời kết:

Như vậy, tất cả chúng ta tiếp tục hoàn thiện việc ôn luyện và thực hiện những dạng bài xích luyện đối chiếu giờ đồng hồ Anh lớp 7. Hãy ôn luyện lại thông thường xuyên dạng bài xích luyện đối chiếu và thăm dò hiểu những công ty điểm kỹ năng giờ đồng hồ Anh không giống nữa chúng ta nhé! Chúc bạn làm việc tốt