bài tập toán lớp 1 học kì 1

4.7/5 - (4 bình chọn)

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp 1

1. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 – 2020

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 1 học kì 1

1) Các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu phù hợp điền nhập khu vực trống trải là: (0,5 điểm)

8 …. 6 + 2

A. >

B. <

C. =

3) Số lớn số 1 nhập sản phẩm số sau ; 3, 7, 6, 8, 9, là. (0,5 điểm)

A. 9

B. 8

C. 3

4. Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích. (0,5 điểm)

Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng

A. Có 2 hình tam giác

B. Có 3 hình tam giác

II. Phần tự động luận: (8 điểm)

Bài 1: Đọc, viết lách số? (1 điểm)

năm         hai               ba        ………..          ………..

………       ………            ……         7              6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Tính

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =………..

7 – 1 = ………………

10 + 0 – 4 = ………..

9 – 3 + 3 =…………….

Bài 4: Số? (1điểm)

…… + 2 = 2

9 – …… = 9

Bài 5: Viết luật lệ tính phù hợp (1 điểm).

a.

Viết luật lệ tính quí hợp

b. Viết luật lệ tính phù hợp (1 điểm).

b. Viết luật lệ tính quí hợp
🔢 GIA SƯ TOÁN

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 – 2019

Tr­ường TH…………….Phòng ĐT: Bài đánh giá học tập kì 1 2018 -2019Môn Toán 1Thời lừa lọc thực hiện bài xích 40 phút
Điểm Họ thương hiệu học tập sinh: ……………………………………………… Lớp 1…….Giáo viên coi: …………………… Giáo viên chấm: ……………………Nhận xét: … ………………………………………………………………..

Bài 1. Khoanh tròn trặn nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

a) Trong những số kể từ 0 cho tới 10 số nhỏ bé nhất là:

A . 3         B .9             C. 8

b) Cho luật lệ tính: 5 – 2 = ….. thành quả của luật lệ tính là:

A . 2        B .3              C. 4

c) Số sáu viết lách là

A. 60       B .16              C. 6

d) Số ngay lập tức sau của số 8 là

A. 7         B. 9              C. 6

e) Cho những số: 9 ; 7 ; 5 số nhỏ bé nhất trong số số tê liệt là:

A. 5          B. 9              C. 7

g) Số to hơn 8 là:

A. 6          B. 7              C. 9

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S

Đúng ghi Đ; sai ghi S

Bài 3: Viết những số: 3 , 5, 2, 4, 7

Viết những số 3 , 5, 2, 4, 7

Bài 4: Tính

a) 8 – 6 = …..             6 + 4 = …..

b) 9 – 3 – 2 = ….           3 + 7 – 5 = …..

Bài 5: Viết luật lệ tính phù hợp nhập dù trống:

Viết luật lệ tính phù hợp nhập dù trống
     

b) Ghi vệt phù hợp nhập dù trống:

   =10

Bài 6: Điền số phù hợp nhập dù trống;

Hình bên dưới có:

Hình bên dưới có

…….. Hình vuông

…….. Hình tam giác

👩‍👦 GIA SƯ CHO BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017 – 2018

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017– 2018

MÔN: TOÁN LỚP 1…

Thời lừa lọc thực hiện bài xích 40 phút

(không kể thời hạn chép đề)

Họ và tên:……………………………………….

Trường Tiểu học tập …………………………………………………

Bài 1: Số?

Số

Bài 2: Đọc, viết lách những số (theo mẫu):

a) bảy: 7       – năm:………..       – tám: ……….

b) 2: hai       – 3: ……………       – 6:…………….

Bài 3: Tính

Bài 3 Tính

Bài 4: Tính

9 + 0 =…                4 + 2 – 3 =…

Bài 5: Số?

Bài 5 Số

Hình vẽ sau đem …. hình tam giác; Có … hình vuông

Bài 6: Số?

a) 3 +… = 9              b) 8 -… = 6

Bài 7: < , >, = ?

4 + 3 … 9         3 + 4 … 4 + 3

7 – 4 …10         9 – 6 … 3 + 5

Bài 8: Điền số và vệt phù hợp sẽ được luật lệ tính đúng:

a)

   =9

b)

   =9

Bài 9: Viết luật lệ tính quí hợp:

Hải có: 6 que tính

Lan có: 4 que tính

Có vớ cả: … que tính?

     

Bài 10: Số?

Bài 10 Số
👩‍👧 GIA SƯ TIỂU HỌC

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm năm 2016 – 2017

Trường………………
Lớp………………….
Họ và thương hiệu ………………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN LỚP 1
Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Cho những số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp những số bên trên theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn.

b) Xếp những số bên trên theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số nhập dù trống:

□ + 5 = 2 + 5              10 + □ = 2 + 8

7 – □ = 0                  7 – 5 = □

Bài 3: (2 điểm) Tính

8 – 4 + 3 = …

10 – 6 – 2 = …

Bài 3 (2 điểm) Tính

Bài 4: (1 điểm) Điền vệt < , >, =

7 + 1 …. 8              6 – 4 … 2 + 5

4 …. 6 – 4              7 + 0 … 5 – 0

Bài 5: (2 điểm)

a) Có: 8 con cái chi

Bay đi: 3 con cái chim

Còn lại: … con cái chim?

     

b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

Nhìn hình vẽ và viết lách luật lệ tính quí hợp
     

Bài 6: Điền số và vệt sẽ được luật lệ tính đem thành quả như sau:

Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ sau đây đem bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông?

Hình vẽ sau đây đem bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông

Đề ganh đua hk 1 môn Toán lớp một năm 2019 – 2020

A/ Phần trắc nghiệm khách hàng quan lại (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn nhập chữ bịa đặt trước thành quả đúng:

Câu 1. Số nhỏ bé nhất trong số số: 3, 0, 7, 6 là:

A. 1

B. 0

C. 5

D. 6

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

D. 10

Câu 3. Kết ngược luật lệ tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền vệt nhập khu vực chấm:

A. >

B. <

C. =

Câu 5. Đúng hoặc sai: 9 – 1 +1 = 9

A. Đúng

B. Sai

Câu 6. Số điền nhập khu vực trống trải nhập luật lệ tính 6 = 3 + ….

A. 3

B. 5

C. 2

D. 6

Câu 7. Số cần thiết điền tiếp nhập sản phẩm số 1, 3, 5, …., 9. là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 8.

Chị có: 6 bông hoa

Em có: 3 bông hoa

Cả nhì u có: … bông hoa?

A. 4

B. 5

C. 9

D. 3

Câu 9.

Có: 8 ngược chanh

Ăn: 2 ngược chanh

Còn: … ngược chanh?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

Câu 10. Trong hình sau đây đem bao nhiêu hình vuông?

Trong hình sau đây đem bao nhiêu hình vuông

A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần tự động luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Bài 1 Tính

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= …

5 + 2 + 1= …

10 – 3 + 3 = …

Bài 3: (1 điểm)

Viết luật lệ tính phù hợp nhập dù trống:

phép tính quí hợp

Bài 4: (1 điểm)

Hình mặt mũi có:

Hình mặt mũi có

– . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

– . . . . . . . . . . . . . hình vuông

Đề ganh đua học tập kì 1 Toán lớp một năm 2018 – 2019

PHÒNG GD&ĐT ………………TRƯỜNG TIỂU HỌC………….BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ INăm học tập 2018- 2019MÔN: TOÁN LỚP 1(THỜI GIAN: 40 phút)

Họ và thương hiệu học tập sinh: ……………………………………….. Lớp: ………………………

Điểm bởi vì số: …………… Điểm bởi vì chữ: ………………………………………….

Giáo viên chấm: …………………………………… Chữ kí:…………………………..

A. TRẮC NGHIỆM (5đ)

KHOANH VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1 (0,5đ): Trong những số kể từ 0 cho tới 10, số lớn số 1 mang 1 chữ số là:

A. 10            B. 9          C. 8           D. 7

Câu 2 (0,5đ): Dấu điền nhập khu vực chấm của: 5 + 4….. 4 + 5 là:

A. >              B. <           C. =

Câu 3 (0,5đ): 9 – 4 + 3 =?

A. 8             B. 5            C. 6             D. 7

Câu 4 (1đ): Cho sản phẩm số: 1, 3, ……, 7, 9. Số điền nhập khu vực chấm là:

A. 2             B. 4            C. 6              D. 5

Câu 5 (1đ): 9 -…. = 1

A. 10            B. 9           C. 8               D. 7

Câu 6 (1đ): Xếp những số: 9, 2, 8, 1, 5, 7, 4

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ………………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………………

Câu 7 (0,5đ):

Có: 7 loại kẹo

Ăn: 3 loại kẹo

Còn lại: …. loại kẹo?

A. 2            B. 3                C. 4                D. 5

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1: (1đ)

a. Tính: 

6 + 4 – 5 =                         

…………………

…………………

…………………

4 + 3 + 2 =

…………………

…………………

…………………

b. Đặt tính rồi tính

10 – 6

…………………

…………………

…………………

3 + 6

…………………

…………………

…………………

Câu 2: (2đ)

Có: 10 xe cộ máy

Đã bán: 7 xe cộ máy

Còn lại: ? xe cộ máy

     

Câu 3 (1đ):

Câu 3 (1đ)

Hình vẽ mặt mũi có:

– Có………hình vuông

– Có………hình tam giác là: ………….

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………..

Câu 4 (1đ): Số?

Câu 4 (1đ) Số

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Đề 1

Bài 1: (1 điểm )Viết số phù hợp nhập khu vực trống trải :

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = ……..           4 + 3+ 2 =……..

  10 – 3 =………          8 – 6 – 0 = …….

b/

b

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết lách số?

năm   hai     ba   ……..  ………

……… ……… …….    7      6

Bài 5: Điền vệt > < =: (1,5 điểm)

a/ 5 + 4  9 6  5 b/ 8 – 3  3 +5 7 – 2  3 + 3

Bài 6: (1 điểm)

Hình vẽ mặt mũi có:

– Có………hình tam giác

– Có………hình vuông

Bài 7: (2 điểm) Viết luật lệ tính quí hợp:

Đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Có: 9 ngược bóng.

Cho: 3 ngược bóng.

Còn lại: …quả bóng?

Điền số và vệt phù hợp sẽ được luật lệ tính đúng:

Đề ganh đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Đề 2

1/Tính:

1 Tính

2/ Tính: 6 + 2 =        9 – 5 =          4 + 3 – 6 =

       7 – 3 =        10 + 0 =         3 – 2 + 8 =               (1,5đ)

3/ Số?

so

5/ Điền số và luật lệ tính phù hợp nhập dù trống:

Có: 10 cây bút

Cho: 3 cây bút

Còn: ……..cây bút

6/ Điền số phù hợp nhập khu vực chấm.

Điền số phù hợp nhập khu vực chấm

Có : ……………………..hình tam giác

Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Toán theo đòi Thông tư 22

Đề bài 

TRƯỜNG TIỂU HỌC………..Lớp : 1…..HHọ và tên: ………………………………..Ngày thi: Thứ …, tháng ngày … năm 2019KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INăm học tập 2019 – 2020Môn: TOÁN Lớp 1Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Số điền nhập khu vực chấm là: 2 , … , … , 5, …. , 7

a. 3,4,5

b. 3,4,6

c. 5,6,7

d. 3, 4, 7

Câu 2: Các số: 5 , 8 , 6 , 10 , 3 được viết lách theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn là:

a. 5, 8 , 6 , 10, 3

b. 5 , 10 , 6, 8 , 3

c. 3 , 5 , 6 , 8, 10

d. 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3: Chọn câu vấn đáp đích nhất 7 + 3 = ?

a. 8

b. 9

c. 10

d. 6

Câu 4: Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước ý vấn đáp đích nhất

Trong những số : 0, 9, 8, 4 , 5 Số nhỏ bé nhất là:

a . 0

b. 4

c. 8

d. 5

Câu 5: 7 + 2 =

Số điền nhập dù trống trải là:

a. 7

b. 8

c. 9

Câu 6 : Đúng ghi Đ sai ghi S?

2 + 4 > 5  

6 = 6 – 0  

4 + 6 > 10 

10 > 8+1 

Câu 7: 9 – 4 + 1 = ?

a. 6

b. 7

c. 10

d. 9

Câu 8: 10+ 0 …. 5 + 5. Dấu cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

a. <

b. >

c. =

II. Phần tự động luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a. 10 – 5

b. 3 + 5

c. 9 – 4

d. 7 + 3

Xem thêm: từng ngày từng tháng trôi qua thành năm

Câu 2: Có . . . . hình tam giác

hình tam giác

Câu 3: Điền vệt < > = nhập dù trống trải

Điền dấu

Câu 4. Viết luật lệ tính phù hợp nhập dù trống:

Viết luật lệ tính phù hợp nhập dù trống