bài tập tổng hợp lực lớp 10

Bài thói quen khuôn khổ của lực Thuộc chủ thể vật lí lớp 10 Lực và đem động

Lý thuyết cơ bạn dạng về tính chất khuôn khổ của lực

Dạng bài bác tính khuôn khổ của lực vận dụng công thức

Bạn đang xem: bài tập tổng hợp lực lớp 10

Biết $\vec{F_{1}},\vec{F_{2}} = \varphi$

\[\vec{F}=\vec{F_{1}}+\vec{F_{2}}\]→ \[F=\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_{1}F_{2}cos\varphi }\]

=> | F1 – F2 | ≤ F ≤ F1 + F2

Các tình huống đặc trưng tính thời gian nhanh khuôn khổ của lực lúc biết góc α

\[\vec{F_{1}}\uparrow \uparrow \vec{F_{2}}\] => F = F1 + F2

\[\vec{F_{1}}\uparrow \downarrow \vec{F_{2}}\] => F = | F1 – F2 |

\[\vec{F_{1}}\perp \vec{F_{2}}\] => \[F = \sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}}\]

\[\vec{F_{1}} = \vec{F_{2}}\] => \[F = 2F_{1}\cos\dfrac{\varphi}{2}\]

Dạng bài bác tính khuôn khổ của lực lúc biết những lực trở nên phần

Phương pháp: thường thì vật cơ nên ở thăng bằng nên tớ vận dụng ĐK cân nặng bằng

\[\vec{F_{1}}+\vec{F_{2}} + \vec{F_{3}}\]  = $\vec{0}$ → \[\vec{F_{12}}= -\vec{F_{3}}\]

=> Độ rộng lớn \[\vec{F_3}=\vec{F_{1}}+\vec{F_{2}}\]→ \[F_3=\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_{1}F_{2}cos\varphi }\]

Phương chiều \[\vec{F_3}\] ↑↓ \[\vec{F_{12}}\] (cùng phương ngược chiều)

Bài thói quen khuôn khổ của lực

Bài luyện 1. Tính hiệp lực của nhì lực đồng quy F1=16 N; F2=12 N trong những trương ăn ý góc ăn ý bởi nhì lực theo lần lượt là α=0o; 60o; 120o; 180o. Xác tấp tểnh góc ăn ý thân mật nhì lực nhằm hiệp lực có tính rộng lớn 20N.

Hướng dẫn

F=\[\sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \alpha } \]

Khi α=0o; F =28 N.

Khi α=60o; F=24,3 N.

Khi α=120o; F=14,4 N.

Khi α=180o; F=F1 – F2=4 N.

Khi F=20N => α=90o

[collapse]

Bài luyện 2. Tính hiệp lực của tía lực đồng qui vô một phía phẳng lặng. sành góc ăn ý thân mật một lực với nhì lực sót lại đều là những góc 60$^{o }$và khuôn khổ của tía lực đều bởi 20N.

Hướng dẫn

$F_{13}=2F_{1}\cos{\dfrac{120}{2}}$ = 20N

F1 = F3 → F13 sở hữu phương trùng với lối phân giác của góc ăn ý bởi $\vec{F_1}$; $\vec{F_3}$

→ $\vec{F_{13}}$ ↑↑ $\vec{F_2}$ → F = F2 + F13 = 40N

[collapse]

Bài luyện 3. Cho nhì lực đồng qui có tính rộng lớn F1 = F2 = 40(N). Hãy lần khuôn khổ của hiệp lực khi nhì lực phù hợp với nhau một góc 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 180°?

ĐS: 80(N); 77,3(N); 40√3 (N); 40√2 (N); 40(N); 0(N).

Bài luyện 4. Cho nhì lực đồng quy có tính rộng lớn F1 = 16(N) và F2 = 12(N).

a/ Hợp lực của bọn chúng rất có thể có tính rộng lớn 30(N) hoặc 3,5(N) được không?

b/ Cho biết khuôn khổ của hiệp lực là F = 20(N). Hãy lần góc thân mật nhì lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$?

ĐS: a/ Không b/90°

Bài luyện 5. sành $\vec{F}$ = $\vec{F_1}$ + $\vec{F_2}$ và F1 = F2 = 5√3 (N) và góc thân mật F và F bởi 30° . Độ rộng lớn của hiệp lực $\vec{F}$ và góc thân mật $\vec{F_1}$ với $\vec{F_2}$ bởi bao nhiêu?

ĐS: 15(N) và 60° .

Bài luyện 6. Một vật sở hữu lượng m = 20(kg) đang được đứng yên lặng thì chịu đựng tính năng của nhì lực vuông góc có tính rộng lớn theo lần lượt là 30N và 40N

a/ Xác tấp tểnh khuôn khổ của hiệp lực.

b/ Sau bao lâu véc tơ vận tốc tức thời của vật đạt cho tới gia trị 30(m/s)?

ĐS: 50(N) và t = 12(s).

Bài luyện 7. Cho nhì lực đồng quy có tính rộng lớn 4 (N) và 5(N) phù hợp với nhau một góc α. Tính góc α? sành rằng hiệp lực của nhì lực bên trên có tính rộng lớn bởi 7,8 (N). ĐS: 60°15′.

Bài luyện 8. Một cái đèn được treo vô tường nhờ một chạc AB sở hữu ko dãn sở hữu lượng ko đáng chú ý. Muốn mang đến xa thẳm tường, người tớ sử dụng một thanh chống, một đầu tì vô tường, còn đầu cơ tì vô điểm B của sợi chạc. sành đèn nặng nề 40(N) và chạc phù hợp với tường một góc 45° . Tính trương lực của chạc và phản lực của thanh?

ĐS: T = 40√2 (N); N = 40(N).

Bài luyện 9. Một hóa học chịu đựng nhì lực tính năng sở hữu nằm trong khuôn khổ 40 N và tạo ra cùng nhau góc 120°. Tính khuôn khổ của hiệp lực tính năng lên hóa học điểm.

ĐS: 40 N

Hướng dẫn

Bài thói quen khuôn khổ của lực, phân tách lực, tổ hợp lực

\[F=\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_{1}F_{2}\cos120^{o}}\] = 40N

[collapse]

Bài luyện 10. Hợp lực F của nhì lực F1 và lực F2 có tính rộng lớn 8√2N; lực F tạo ra với vị trí hướng của lực F1 góc 45° và F1=8N. Xác kim chỉ nan và khuôn khổ của lực F2.

ĐS: vuông góc với lực F1 và F2=8N

Hướng dẫn

F1 = Fcos45o => F2 vuông góc với F1 => F2 = F.sin 45

[collapse]

Bài luyện 11. Cho lực F có tính rộng lớn 100 N và được bố trí theo hướng tạo ra với trục Ox một góc 36,87° và tạo ra với Oy một góc 53,13°. Xác tấp tểnh khuôn khổ những bộ phận của lực F bên trên những trục Ox và Oy.

ĐS: F$_{x}$=80 N và F$_{y}$=60 N

Hướng dẫn

36,87 + 53,13 = 90o =>

F$_{x}$ = Fcos 36,87o = 80N

F$_{y}$ = Fsin 53,13o = 60N

[collapse]

Bài luyện 12. Cho nhì lực có tính rộng lớn theo lần lượt là F1=3 N, F2=4 N. Tính khuôn khổ hiệp lực của nhì lực cơ trong những tình huống sau:

Xem thêm: cách trị thâm mun. nhanh nhất

a/ Hai lực nằm trong giá bán, nằm trong chiều.

b/ Hai lực nằm trong giá bán, ngược hướng.

c/ Hai lực có mức giá vuông góc.

d/ Hướng của nhì lực tạo ra cùng nhau góc 60°.

ĐS: a. 7N b. 1N c. 5N d. ≈ 6,08N

Hướng dẫn

Bài thói quen khuôn khổ của lực, phân tách lực, tổ hợp lực

a/ F = F1 + F2 = 7N

b/ F = F2 – F1 = 1N

c/ \[F=\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}}\] = 5N

d/ \[F=\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_{1}F_{2}\cos60^{o}}\] = 6,08N

[collapse]

Bài luyện 13. Một vật chịu đựng tính năng của nhì lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ như hình vẽ.

Bài thói quen khuôn khổ của lực, phân tách lực, tổ hợp lực
Bài thói quen khuôn khổ của lực, phân tách lực, tổ hợp lực

Cho F1 = 5(N); F2 = 12(N). Tìm lực $\vec{F_3}$ nhằm vật cân nặng bằng? sành lượng của vật ko xứng đáng kể

ĐS: 13(N); 67°23′.

Hướng dẫn

Bài thói quen khuôn khổ của lực, phân tách lực, tổ hợp lực

\[\vec{F_{1}}\] ⊥ \[\vec{F_{2}}\] → \[F_3=\sqrt{F_{1}^2+F_{2}^2}=13N\]

[collapse]

Bài luyện 14. Cho tía lực đồng qui (tại điểm O), đồng phẳng lặng $\vec{F_1}$; $\vec{F_2}$; $\vec{F_3}$ theo lần lượt phù hợp với trục Ox những góc 0°, 60°, 120° và có tính rộng lớn ứng là F1 = F3 = 2F2 = 10(N) như hình vẽ. Tìm hiệp lực của tía lực trên?

ĐS: 15(N).

Hướng dẫn

Bài thói quen khuôn khổ của lực, phân tách lực, tổ hợp lực

$F_{13}=2F_{1}\cos{\dfrac{120}{2}}$ = 10N

F1 = F3 → F13 sở hữu phương trùng với lối phân giác của góc ăn ý bởi $\vec{F_1}$; $\vec{F_3}$

→ $\vec{F_{13}}$ ↑↑ $\vec{F_2}$ → F = F2 + F13 = 15N

[collapse]

Bài luyện 15. Tìm hiệp lực của tư lực đồng quy hình vẽ.

Biết rằng: F1 = 5(N), F2 = 3(N), F3 = 7 (N), F4 = 1(N).

ĐS: 2√2 (N).

Hướng dẫn

Bài thói quen khuôn khổ của lực, phân tách lực, tổ hợp lực

\[\vec{F}=\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}+\vec{F_4}=\vec{F_{13}}+\vec{F_{24}}\]

F13 = F3 – F1 = 2N; F24 = F2 – F4 = 2N

\[\vec{F_{13}}\] ⊥ \[\vec{F_{24}}\] → \[F=\sqrt{F_{13}^2+F_{24}^2}=2\sqrt{2}\]

[collapse]

Bài luyện 16. Một vật sở hữu lượng m chịu đựng tính năng của nhì lực lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ như hình vẽ.

Cho biết F1 = 34,64 (N); F2 = 20(N); α = 30° là góc ăn ý bởi $\vec{F_1}$ với phương trực tiếp đứng. Tìm m nhằm vật cân nặng bằng? lấy g = 10m/s2

ĐS: m = 2(kg) hoặc m = 4 (kg).

Hướng dẫn

Bài thói quen khuôn khổ của lực, phân tách lực, tổ hợp lực

\[\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{P}=\vec{0}\rightarrow F_{2}^2=F_{1}^{2}+P^{2}+2F_{1}P\cos(150)\]

→ 202 = 34,642 + (10.m)2 + 34,64.10.m.cos150 → m = 2kg hoặc m = 4kg

[collapse]

Bài luyện 17. Một hóa học điểm chịu đựng những lực tính năng được bố trí theo hướng như hình vẽ

độ rộng lớn theo lần lượt là F1=60 N, F2=30 N, F3=40 N. Xác kim chỉ nan và khuôn khổ lực tổng liên minh dụng lên hóa học điểm

ĐS: 50N

Hướng dẫn

Bài thói quen khuôn khổ của lực, phân tách lực, tổ hợp lực

F12 = F1 – F2 = 30N

\[F=\sqrt{F_{12}^{2}+F_{3}^{2}}\] = 50N

[collapse]

 

 

 

Xem thêm: ho có ăn được thịt gà không