bài tập trắc nghiệm về so sánh trong tiếng anh

Bài viết thuộc phần 17 vô serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Nằm vô loạt bài bác tập dượt Tiếng Anh theo dõi mục chính với đáp án, Thích Tiếng Anh share “100 Bài tập dượt trắc nghiệm đối chiếu (comparison) Tiếng Anh với đáp án“. Tài liệu tiếp tục thể hiện những bài bác tập dượt ôn luyện lí thuyết về đối chiếu rộng lớn, đối chiếu rộng lớn nhất, đối chiếu ngang vì chưng, đối chiếu bội số, tư liệu thích hợp dành riêng cho chúng ta học viên lớp 6, lớp 7 hoặc ôn ganh đua trung học phổ thông (Đại học) ôn lại kỹ năng.

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm về so sánh trong tiếng anh

Trích kể từ tài liệu

Choose the best answer

1:Mary is the……….in her class

A:tall                    B: tallest                      C:taller           D: the taller

2: In Viet Nam, it is normally……………. in the South kêu ca in the North.

hot B. hotter             C. hottest                     D. hoter

3: The food is …………… kêu ca the last time I ate it.

badder B. bad                C. worse                  D. worst

4: Ho Chi Minh đô thị is ………….. kêu ca Hanoi.

big B. bigger C. biggest                   D. biger

5: Children often learn very ……………….. things around them.

quickly B. quicker C. quickest              D. quick

6:She can not sing …………… but she can play the piano beautifully

good B. best C. goodly                 D. well

7: Jack is now …………….. kêu ca he used đồ sộ be.

happy B. happier C. happiest            D. happyer

8.The tourist company was ………….. down the street kêu ca I had thought

farther B. far C. farer              D. farest

9.He tried very ……….. but still failled the exame.

hardly B. hard C. harder                  D. hardest

10.Detective books are………………… kêu ca science fiction ones.

more interesting B. interestingly C. interstinger         D. interesting

11.Lan is ………………. than  her sister.

lazy B. lazily C. lazier           D. lazilier

12.He feels ……….. kêu ca last year because his study results are …………………

happy/ good B. happier/ gooder

more happy/more good   D. happier/better

13.He is …………. at maths kêu ca at any other subjects.

better B. more good C. goodlier              D. gooder

14.Phuong can speak English ……….. kêu ca Minh.

more fluent B. fluently C. fluent            D. more fluently

15.Cinderrella danced …………… than  any other girls at the ball.

A.more graceful      B. gracefuler            C. gracefully            D. more gracefully

Xem thêm: liên kết câu và liên kết đoạn văn

16.Chemistry is …………….. kêu ca physics.

easy B. easily C. easier           D. more easily

17.Rabbits run……………… kêu ca tortoises.

fast B. fastly                C. fastlier         D. faster

18.She can pronounce English words …………. kêu ca she could last term.

correctlier B . more correct C. more correctly              D. correcter

19.The country is ………….. than  the đô thị.

quieter B . more quiet C. more quietly           D. quietlier

20.In this class , the students are talking …………… kêu ca the teacher.

loudly B. more loud C. loudlier             D. louder.

21.I can learn a subject …………… if I lượt thích it and ………… if I don’t lượt thích it.

good/ bad B. better/ worse C. better/ badlier        D. gooder/worse

She is the most …………….. girl in our class.

intelligent B. intelligentest C. tall           D. tallest

That T­shirt is the …………… we have in stock.

big B.bigger C. small       D. smallest

This hat is the ……………… of all.

expensivest B. more expensive C. cheapest         D. cheaper

Food becomes ………….. during the time of the flood.

more scarcer B. most scarce C. scarcest           D. scarce

26.Lan is the most ……………. student in my class.

hard­work B. hard­working  C. good           D. best

This book is the ………………… of all

bored B.boring C. more boring         D. most boring

She has ……….. books kêu ca I vì thế.

A least           B. fewer            C. more few            D. fewest

He finished the test …………..of all.

rapidly B. the most rapidly C. most rapidly     D. more rapidly

Many chemicals react ……………..in acid solutions

A . more quick          B. more quickly          C. quicklier         D. as quickly more

 

 

Xem thêm: toán 10 kết nối tri thức với cuộc sống

Xem thêm: Tài liệu Tiếng Anh dành riêng cho học viên THPT
Xem thêm: Ngân sản phẩm bài bác tập dượt Tiếng Anh theo dõi mục chính với đáp án
Tải về PDF
Nếu liên kết vận tải bị lỗi, chúng ta cũng có thể vận tải về liên kết dự trữ sau: Link Dropbox | Link Box