bài tập về 12 thì trong tiếng anh có đáp án

Bài viết thuộc phần 21 nhập serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Bổ sung thêm vào cho kho bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh theo dõi chuyen đề, Thích Tiếng Anh share “50 Bài tập dượt 12 thì nhập Tiếng Anh đem đáp án“, giúp đỡ bạn ôn luyện lại kỹ năng và kiến thức về những thì (tense) như thì thời điểm hiện tại đơn, thì hiện nay tiếp tục, thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong, thì quá khứ đơn, thì quá khứ hoàn thành xong, thì sau này đơn,..trải qua những thắc mắc trắc nghiệm để sở hữu kĩ năng thực hiện chất lượng dạng bài xích ngữ pháp về 12 thì nhập Tiếng Anh.

Bạn đang xem: bài tập về 12 thì trong tiếng anh có đáp án

Tài liệu nằm trong công ty đề

  • 40 Bài tập dượt về thì đem đáp án và lý giải chi tiết
  • 80 bài xích tập dượt Tiếng Anh về sự việc hòa ăn ý của thì
  • 335 bài xích tập dượt về 12 thì cơ bạn dạng nhập Tiếng Anh

Trích kể từ tài liệu

1.I ……………. my eye tested tomorrow.

A.have                 B. am having         C. am going vĩ đại have        D. had

2.Keep silent! My father………..in his room.

is sleeping B. was sleeping C. has slept          D. will be slept

3.He ………… us the house where he was born.

showed B. had shown C. be showing          D. show

4.David not only finished the homework well but also …….. extra-exercises.

done B. had did C. do            D. did

5.He never ………… vĩ đại that restaurant once again.

go B. goes C. gone           D. is going

6.Peter …………. trang chính as soon as he came over the supermarket.

went B. goes C. gone        D. going

7.That genetic modification declines the level of biodiversity ……… another disadvantage.

be B. have been C. is being         D. is

8.Cities now …………… separated into smaller communities.

is being B. are being C. is          D. are

9.I …………… reading the book before 9 o’clock this evening.

will be finishing B. will have finished C. will finish         D. finish

I……… my grandma two days ago.

meet B. meets C. met               D. have met

Columbus………in the New World in 1492.

arrive B. arrived C. have arrived               D. is arriving

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày jordan 4 chất lượng giá tốt

Our team ……………. 4 gold medals this season.

has won B. win                 C.  is winning               D. had won

My last birthday was the worst day I …………… .

had       B. have ever         C. have been had               D. have ever had

She ………………….. for that company for 4 years.

have been worked B. worked       C. has been working     D. had worked

………………………….. this before 2012?

Had you ever seen B. Did you ever  C.  Do you see         D. Have you

She ………………. his proposal last year.

do not     B. have not refused    C. did not refuse      D. had not refused

I …………………….. in London by the time your wedding is held.

study B. am studying    C. will be studying         D. will studying

He ……………….. vĩ đại church twice a week.

did go B. gone                  C. went                   D. goes

John ………………. his project at the kết thúc of next month.

will have finished B. will finish C. finishes           D. has finished

I ………………… the road when I saw Harry.

were crossing       B. was crossing         C. am crossing         D. cross

Harry Potter is the most fascinating film I …………… .

 

Xem thêm: Ngân sản phẩm tư liệu Tiếng Anh cung cấp 3 lựa chọn lọc
Xem thêm: Kho bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh mục chính đem đáp án
Tải về PDF
Nếu liên kết vận tải bị lỗi, chúng ta cũng có thể vận tải về liên kết dự trữ sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh share “50 Bài tập dượt 12 thì nhập Tiếng Anh đem đáp án

Xem thêm: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng