biên bản họp xét thi đua công đoàn cuối năm

Đầu tiên Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã Xây dựng từ đầu năm học của cá nhân và nhà trường để toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên đều nắm được. Tiếp theo là Lấy ý kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua cho từng cá nhân toàn trường. Mời bạn tham khảo: Biên bản cuộc họp bình xét thi đua cuối năm.

Một số điểm chú ý khi xét thi đua của giáo viên năm học 2020-2021 | Giáo  dục Việt Nam

Bạn đang xem: biên bản họp xét thi đua công đoàn cuối năm

Biên bản cuộc họp bình xét thi đua cuối năm

1. Diễn biến cuộc họp bình xét thi đua cuối năm học

Đầu tiên Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã Xây dựng từ đầu năm học của cá nhân và nhà trường để toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên đều nắm được. Tiếp theo là Lấy ý kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua cho từng cá nhân toàn trường.

Cuối cùng là bước Phát phiếu tín nhiệm cho CB, GV, NV để bình bầu các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể nhà trường và đưa ra kết quả cuối cùng để toàn bộ hội nghị bình xét được công khai rõ ràng.

Và để làm sáng tỏ Biên bản họp xét thi đua cuối năm chúng tôi sẽ tập trung khai thác về Nội dung cuộc họp, trong đó những trọng tâm cần nhắc đến bao gồm:

– Đánh giá về Tư tưởng-chính trị của CNVC trong năm học vừa qua:

+ Các giáo viên phần lớn đều có lập trường, tư tưởng vững vàng.

+ Trong các hoạt động tập thể luôn tích cực hưởng ứng tham gia các việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời hang hái nhiệt huyết tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

+ Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

+ Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.

– Về Chuyên môn:

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu.

+ Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

+ Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Đào tạo cấp.

+ Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho Học sinh, có tham gia thi vòng trường.

– Cung cấp danh sách kèm theo của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến gồm bao nhiêu đồng chí, trong danh sách cần thể hiện rõ họ tên, xếp loại, đánh giá của công đoàn, tỷ lệ phần tram bỏ phiếu ra sao cần cụ thể.

– Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở sẽ Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường đã đạt được trong năm học, từ đó hội đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học và thu được kết quả thực tế như thế nào thì phải công khai trực tiếp tại cuộc họp bình xét.

Dựa trên căn cứ vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường nhất trí đề nghị cấp trên xét duyệt và xếp loại 05 đồng chí có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học cho 05 đồng chí có tên sau.

Phần tên các đồng chí cũng cần liệt kê rõ và ghi cụ thể từng đồng chí, cuối cùng là phần Hội đồng nhà trường nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

Chốt lại cuộc họp phải thể hiện thông tin về: Biên bản được thực hiện và đã được đọc lại và thống nhất thông qua trước toàn thể hội đồng nhà trường và không đồng chí nào có ý kiến gì khác. Vì vậy Cuộc họp kết thúc vào hồi….. phút cùng ngày cần ghi rõ và có chữ ký ghi rõ họ tên của thư ký chủ tọa.

2. Mẫu biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng

TRƯỜNG …………..

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP
BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học …………

Đơn vị:………………………………………………………………………………..

Thời gian họp: Vào hồi…….. giờ,……….ngày …….tháng …..năm ….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………

1. Thành phần họp:

Tổng số:……..có mặt:………;Vắng mặt:……….(Ghi rõ họ, tên, lý do người vắng mặt) …………………………………………………

…………………………………………………

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…

Thư ký:……………….…………………………

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt và triển khai thực hiện công tác bình xét danh hiệu TĐ, KT năm học ………. theo Hướng dẫn số:……./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày ………. của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình tự sau:

– Từng viên chức, người lao động trình bầy bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ……….);

– Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ: Những ưu điểm; nhược điểm, tồn tại cần khắc phục);

– Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những ý kiến nhận xét về kết quả công tác, những mặt ưu, khuyết điểm của từng cá nhân vào biên bản, sau đó ghi trực tiếp nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm và bỏ phiếu bình xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân của đơn vị năm học ………..

Chú ý:

– Lần 1: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

– Lần 2: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ lệ quy định)

a) Kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ Không đạt có: ………………..…….………….người.

Xem thêm: mùa hoa rơi gặp lại chàng tập 1

+ Không bình xét có: ……………………..….. người

– Danh hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ thành tích của viên chức; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, tập thể đơn vị nhất trí đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm

TRƯỜNG …………..

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học …………

Đơn vị:………………………………………………………………………………..

Thời gian họp: Vào hồi…….. giờ,……….ngày …….tháng …..năm ….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………

1. Thành phần họp:

Tổng số:……..có mặt:………;Vắng mặt:……….(Ghi rõ họ, tên, lý do người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt và triển khai thực hiện công tác bình xét danh hiệu TĐ, KT năm học ………. theo Hướng dẫn số:……./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày ………. của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình tự sau:

– Từng viên chức, người lao động trình bầy bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ……….);

– Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ: Những ưu điểm; nhược điểm, tồn tại cần khắc phục);

– Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những ý kiến nhận xét về kết quả công tác, những mặt ưu, khuyết điểm của từng cá nhân vào biên bản, sau đó ghi trực tiếp nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm và bỏ phiếu bình xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân của đơn vị năm học ………..

Chú ý– Lần 1: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

– Lần 2: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ lệ quy định)

a) Kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ Không đạt có: ………………..…….………….người.

+ Không bình xét có: ……………………..….. người

– Danh hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ thành tích của viên chức; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, tập thể đơn vị nhất trí đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: cách mở ổ khóa khi mất chìa

Trên đây là một số thông tin về Biên bản cuộc họp bình xét thi đua cuối năm – Công ty Luật ACC, mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.