cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah

Dạng toán: Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH… xuất hiện tại nhiều trong những lúc thực hiện bài xích tập luyện. Dưới đấy là một vài Việc cơ phiên bản về dạng toán này. Các Việc được giải kể từ sách bài xích tập luyện toán, những em nằm trong xem thêm nhé. 

Cho tam giác ABC vuông t… giải toán!ại A lối cao AH
Cho tam giác ABC vuông t… giải toán!ại A lối cao AH

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH: 

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH – Bài tập luyện số 1

Bạn đang xem: cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH (h.5). Giải Việc trong những tình huống sau:

a) Cho AH = 16, BH = 25. Tính AB, AC, BC, CH. 

b) Cho AB = 12, BH = 6. Tính AH, AC, BC, CH.

Hình 5
Hình 5

Giải: 

a) 

– Theo hệ thức contact thân thích lối cao và hình chiếu, tớ có: AH2 = BH. CH

=> CH = AH2/BH = 162/25 = 10,24.

BC = BH + CH = 25 + 10,24 = 35,24.

– Theo hệ thức contact thân thích cạnh góc vuông và hình chiếu, tớ có:

AB2 = BH.BC

=> AB = √(BH.BC)

      = √(25.35,24)

      = √(881 = 29,68.

AC2 = HC.BC

=> AC = √(CH.BC)

      = √(10,24.35,24) = √(360,9) = 18,99.

b) 

– Theo hệ thức contact thân thích cạnh góc vuông và hình chiếu, tớ có:   

AB2 = BH.BC

=> BC = AH2/BH = 122/6 = 24. 

CH = BC – BH = 24 – 6 = 18.

– Theo hệ thức contact thân thích cạnh góc vuông và hình chiếu, tớ có:

AC2 = HC.BC

=> AC = √(CH.BC)

      = √(18.24)

      = √432 = đôi mươi,78.

– Theo hệ thức contact thân thích lối cao và hình chiếu cạnh góc vuông, tớ có:

AH2 = HB. HC

=> AH = √(HB. HC)

      = √(6.18)

      = √108 = 6√3.

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH – Bài tập luyện số 2

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH, biết AC = 16cm và sin góc CAH = 4/5. Độ nhiều năm những cạnh BC, AB là:    A.  BC = đôi mươi cm; AB = 12 centimet.                                                                                                                                            B. BC = 22 cm; AB = 12 centimet.                                                                                                                                              C. BC = đôi mươi cm; AB = 13 centimet.                                                                                                                                              D. BC = đôi mươi cm; AB = 16 centimet.

Giải:

Hình vẽ
Hình vẽ

– Xét tam giác CAH vuông bên trên H, tớ có:

sin góc CAH = 4/5 <=> HC/AC = HC/16 = 4/5 

<=> HC = (4.16)/5 = 12,8 centimet.

– sát dụng hệ thức lượng cho tới tam giác vuông bên trên A, lối cao AH, tớ có:

AC2 = HC.BC 

=> AC2 = 162/(12,8)2 = đôi mươi cm

– sát dụng tấp tểnh lý Pi-ta-go nhập tam giác vuông ABC tớ có:

BC2 = AB2 + AC2 => AB2 = BC2 – AC2 = 202 – 162 = 144.

=> AB = 12 cm

Vậy BC = đôi mươi cm; AB = 12 centimet. 

Đáp án thực sự A.

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH – Bài tập luyện số 3

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH. Chứng minh rằng: 

a)  AB2 = BH.BC 

b) AC2 = CH.BC  

c) AH2 = HB.HC

Giải:

Hình vẽ
Hình vẽ

 

a)

– Xét tam giác ABH và tam giác CBA, tớ có:

+ góc B chung

+ góc AHB = góc CAB = 90o.

=> tam giác ABH đồng dạng với tam giác CBA (góc_góc).

=> AB/BC = BH/AB (hai góc ứng vì thế nhau)

=> AB2 = BH. BC (điều nên bệnh minh)

b) 

– Xét tam giác ACH và tam giác BCA có:

+ góc C  chung

+ góc AHC = góc BAC = 90o

=> tam giác ACH đồng dạng với tam giác BCA (góc_góc)

=> AC/BC = HC/AC (hai cạnh ứng tỉ lệ)

=> AC2 = CH.BC (điều nên bệnh minh)

c) 

– Xét tam giác ABH và tam giác CAH có:

Xem thêm: trà hoa hồng có tác dụng gì

+ góc AHB = góc CHA = 90o.

+ góc B = góc CAH (cùng phụ với góc BAH)

=> Tam giác ABH đồng dạng với tam giác CAH (góc_góc)

=> AH/CH = BH/AH (hai cạnh ứng tỉ lệ)

=> AH2 = BH. CH (điều nên bệnh minh)

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH – Bài tập luyện số 4

Cho tam giác ABC vuông bên trên A đem lối cao AH.lõi AB = 3 , AC = 4

a)Tính chừng nhiều năm cạnh BC

b)Tính diện tích S tam giác ABH

Giải: 

a) 

– sát dụng tấp tểnh lý Pi-ta-go cho tới tam giác ABC tớ có:

BC2 = AB2 + AC2

=> BC2 = 32 + 42 = 25

=> BC = √25 = 5 (cm)

b) 

– Theo hệ thức lượng nhập tam giác vuông ABC đem AH là lối cao, tớ có:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH – Bài tập luyện số 5

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH, lối trung tuyến AM. Chứng minh rằng góc HAB = góc MAC.

Giải: 

Hình vẽ
Hình vẽ

– Ta có: AH vuông góc BC (gỉa thiết) => góc HAB + góc B = 90o.

– Lại có: Góc B + góc C = 90o (vì tam giác ABC vuông bên trên A).

=> Suy đi ra góc HAB = góc C (1) 

– Tam giác ABC vuông bên trên A đem AM là trung tuyến nằm trong cạnh huyền BC

=> AM = MC = 50%.BC (tính hóa học tam giác vuông)

=> Tam giác MAC cân nặng bên trên M => góc MAC = góc C (2)

– Từ (1) và (2) suy ra: góc HAB = góc MAC (điều nên bệnh minh).

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH – Bài tập luyện số 6

Cho tam giác ABC vuông bên trên A,lối cao AH.lõi AH = 14cm, HB/HC = 1/4.Tính chu vi tam giác ABC.

Giải:

Hình vẽ
Hình vẽ

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH – Bài tập luyện số 7

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH, lối trung tuyến AM. Gọi D, E theo gót trật tự là chân lối vuông góc Tính từ lúc H cho tới AB, AC. Chứng minh rằng AM vuông góc với DE.

Giải: 

Hình vẽ
Hình vẽ

 

– Xét tứ giác ADHE, tớ có:

+ góc A = 90o (giả thiết)

+ góc ADH = 90o (vì HD vuông góc AB)

+ góc AEH = 90o (vì HE vuông góc AC)

Suy đi ra tứ giác ADHE là hình chữ nhật (vì đem 3 góc vuông).

– Xét tam giác ADH và tam giác EHD có:

+ DH chung

+ AD = EH (vì ADHE là hình chữ nhật)

+ góc ADN = góc EHD = 90o

Suy đi ra tam giác ADH = tam giác EHD (cạnh_góc_cạnh).

=> góc A1 = góc HED

– Lại có: góc HED + góc E1 = góc HEA = 90o

Suy ra: góc E1 + góc A1 = 90o.

Góc A1 = góc A2 (chứng minh trên) => góc E1 + góc A2 = 90o.

Gọi I là phó điểm của AM và DE.

Trong tam giác AIE tớ có: góc AIE = 180o -( góc E1 + góc A2) = 180o – 90o = 90o.

Vậy AM vuông góc với DE.

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH – Bài tập luyện số 8

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH. Gọi D, E theo gót trật tự là chân lối vuông góc Tính từ lúc H cho tới AB, AC. Gọi I là trung điểm của HB, K là trung điểm của HC. Chứng minh rằng DI // EK

Giải:

Hình vẽ
Hình vẽ

– Tam giác BDH vuông bên trên D đem DI là lối trung tuyến nằm trong cạnh huyền BH

=> DI = IB = 50% BH (tính hóa học tam giác vuông)

=> Tam giác IDB cân nặng bên trên I => góc DIB = 180o – 2.góc B (1)

– Tam giác HEC vuông bên trên E đem EK là lối trung tuyến nằm trong cạnh huyền HC.

=> EK = KH = 50% HC (tính hóa học tam giác vuông) 

=> tam giác KHE cân nặng bên trên K => góc EKH = 180o – 2.góc KHE (2)

– Tứ giác ADHE là hình chữ nhật nên:

HE // AD hoặc HE // AB => góc B = góc KHE (đồng vị) (3) 

Từ (1), (2) và (3) suy ra: góc DIB = góc EKH 

Vậy DI // EK (vì đem cặp góc đồng vị vì thế nhau).

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH – Bài tập luyện số 9

Giải: 

 

Vậy góc ABC vì thế 60 chừng. 
Vậy góc ABC vì thế 60 chừng.

 

Với những Việc về: Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH bên trên đấy là những Việc nổi bật nhất. Mong rằng tiếp tục tương hỗ những em nhập quy trình học hành. Chia sẻ nội dung bài viết hữu ích của lessonopoly cho những bè bạn nằm trong học hành nhé. Chúc những em học tập chất lượng. 

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía đông của liên bang nga