đề cương môn giáo dục quốc phòng học phần 2

CHƯƠNG TRÌNH
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bạn đang xem: đề cương môn giáo dục quốc phòng học phần 2

Căn cứ mục tiêu đào tạo và yêu cầu của môn học, chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết.

  1. Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận

Xem thêm: i had my nephew paint the gate last week

1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học 2 2
2 Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 4 2 2
3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 4 4
4 Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 4 4
5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 4 4
6 Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại 4 4
7 Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam 6 4 2
8 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới 4 4
9 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng 6 4 2
10 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 4 2 2
11 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội 3 3
Cộng 45 37 8
  1. Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh

Số TT

Nội dung Thời gian (tiết)
Tổng Số tiết Lý thuyết Thảo luận
1 Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam 4 4
2 Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 6 4 2
3 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 4 4
4 Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông 4 4
5 Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác 4 2 2
6 An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng 4 2 2
7 An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam 4 2 2
Cộng 30 22 8
  1. Học phần III: Quân sự chung

STT

Nội dung Thời gian (tiết)
Tổng Số tiết Lý thuyết Thực hành
1 Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần 2 2
2 Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại 2 2
3 Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội 4 4
4 Điều lệnh đội ngũ từng người có súng 4 4
5 Điều lệnh đội ngũ đơn vị 4 4
6 Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự 4 2 2
7 Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 4 2 2
8 Ba môn quân sự phối hợp 6 2 4
Cộng 30 14 16
  1. Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

Số TT

Nội dung Thời gian (tiết)
Tổng Số tiết Lý thuyết Thực hành
1 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 24 2 22
2 Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1 8 2 6
3 Từng người trong chiến đấu tiến công 16 16
4 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 8 8
5 Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới) 4 4
Cộng 60 4 56

Thông tư 05/2020/TT-BGDDT PDF (Bản có dấu đỏ)

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía đông của liên bang nga