de thi tieng anh lop 2 hoc ki 2

4.2/5 - (11 bình chọn)

Nội dung đề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2

Điền kể từ tương thích triển khai xong kể từ tiếp sau đây.

Bạn đang xem: de thi tieng anh lop 2 hoc ki 2

a. c_assroom: lớp học

b. sc_ool: ngôi trường học

c. t_acher: giáo viên

d. boo_: sách

e. sm_ll: nhỏ

f. n_ce: đẹp nhất, tốt

g. _en: khuôn mẫu bút

h. w_ter: nước

Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu trả chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn kể từ không giống loại

1. a. whiteb. brownc. oranged. apple
2. a. colorb. eightc. fourd. nine
3. a. bananab. applec. seesawd. grape
4. a. swingb. seesawc. pinkd. hide-and-seek
5. a. I b. hec. Shed. Peter 
6. a. dob. playc. sayd. Linda
7. a. penb. bookc. dod. crayon
8. a. teacherb. momc. dadd. son

Đáp án đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Điền kể từ tương thích triển khai xong kể từ tiếp sau đây.

a. classroom: lớp học

b. school: ngôi trường học

c. teacher: giáo viên

d. book: sách

e. small: nhỏ

f. nice: đẹp nhất, tốt

g. pen: khuôn mẫu bút

h. water: nước

Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu trả chỉnh

a – How old is she?

b – Nam is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has đôi mươi students.

f – This is my mother.

Chọn kể từ không giống loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

Nội dung bài tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một vần âm tương thích nhập địa điểm chấm muốn tạo trở thành kể từ sở hữu nghĩa:

1. scho….l

2. m…..sic room

3. b……g

4. rubb…. r

5. cl….ss room

6. op….n

Bài 2. (3 điểm): Sắp xếp lại những câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): Hoàn trở thành những câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp án bài tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1: Điền chính từng vần âm được 0,5 điểm.

1. school

2. music room

3. bag / big/ bug

4. rubber

5. class room

6. open

Bài 2: Sắp xếp chính từng câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền chính từng kể từ được 0,5 điểm.

1. is

2. your

3. are

4. is

Bài 4: Trả lời nói chính từng câu được một điểm.

Các em học viên tự động vấn đáp về phiên bản thân thích bản thân.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Nội dung đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh số 1

I. Read and match

Read and match

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

Write the correct words with the picture

III. Complete the sentences

Complete the sentences

IV. Read and choose the correct answer

Read and choose the correct answer
Read and choose the correct answer 2

Nội dung đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2 số 2

I. Read and match

I. Read and match

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

II. Write the correct words with the picture

III. Complete the sentences

III. Complete the sentences
III. Complete the sentences 1

IV. Read and choose the correct answer.

IV. Read and choose the correct answer

V. Recorder the letters

V. Recorder the letters

Nội dung đề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn xoe kể từ đem nghĩa không giống loại). (1.25 điểm)

1 A. socks B. shorts C . kitchen D. coat
2 A. sheep B. dress C. T-shirt D. pants
3 A. fish B. shoesC. lionD. goat
4 A. living room B. hat C. bedroomD. bathroom
5 A. house B. apartment C. chair D. dining room

IV. Count and write. ( Đếm và viết lách ) (1 điểm)

1. seven + eight =________________

2. eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences and translate in to tướng Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

Xem thêm: từng ngày từng tháng trôi qua thành năm

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What color / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / Do / lượt thích / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1. Is Billy in the bedroom? Yes, he is.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom and Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết kể từ .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) con cái heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) con cái cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con cái ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) con cái hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) con cái sư tử

Bộ đề thi đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

I. Nội dung đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen and match. (1pt)

Question 1. Listen and match

Question 2: Listen and circle (1 pt)

Question 2 Listen and circle

Question 3. Listen and number (1pt)

Question 3. Listen and number (1pt)

Question 4. Listen and color (1pt)

Question 4. Listen and color (1pt)

Question 5. Listen, look and complete. (1pt)

Question 5. Listen, look and complete. (1pt)

II. Nội dung đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2 số 2

I. Read and match

Read and match 1

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

III. Complete the sentences

Complete the sentences 1

IV. Read and choose the correct answer

IV. Read and choose the correct answer 1
IV. Read and choose the correct answer 2

V. Recorder the letters

V. Recorder the letters 1

III. Đáp án đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 2 kì 2 số 2

I. Read and match

1. princess; 2. monkey; 3. bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress – 4; grapes – 1; boy – 5; cook – 2; flower – 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love to tướng skate.

4. I lượt thích to tướng swim.

5. My sister is cleaning the room.

IV. Read and choose the correct answer.

1. A. fly

2. B. cowboy

3. C. flower

4. B. grass

5. A. book

6. C. star

V. Recorder the letters

1. o c h l t a c o e -> chocolate

2. theet -> teeth

3. e t f e -> feet

4. kspi -> skip

5. w o r c n -> crown

IV. Nội dung Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2 số 3

I. Read and match

Read and match 3

II. Write the correct words with the picture:

Write the correct words with the picture 3

III. Complete the sentences

Complete the sentences 3
Complete the sentences 4

IV. Read and choose the correct answer

Read and choose the correct answer 4

V. Recorder the letters

Recorder the letters
Recorder the letters 5

V. Đáp án đề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 số 3

I. Read and match

1 – swan; 2 – ski; 3 – pram; 4 – plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 – planet; 2 – toy; 3 – tractor; 4 – whale; 5 – doll;

III. Complete the sentences

1 – I lượt thích to tướng drive a train;

2 – That is my mother;

3 – We have to tướng brush our teeth;

4 – My father is winding the clock;

5 – The birds are flying to tướng the flowers;

IV. Read and choose the correct answer

1 – A. clown; 2 – C. step; 3 – B. pram;

4 – A. chicken; 5 – B. chips; 6 – C. cats;

V. Recorder the letters

1 – princess; 2 – cook;

3 – wheel; 4 – father;

5 – drop;

 Bộ đề thi đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

[embeddoc url=”https://ogames.vn/wp-content/uploads/2020/06/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-2-de-kiem-tra-hk2-tieng-anh-lop-2-de-kiem-tra-tieng-anh-lop-2-hoc-ky-2.pdf” download=”all”]

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ II

Môn: Tiếng Anh –  Lớp 2

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Nối hình hình họa chính với từ

Nối hình hình họa chính với từ

Bài 2: Đọc và triển khai xong những câu bên dưới đây

Đọc và triển khai xong những câu bên dưới đây

Bài 3. : Hãy điền một vần âm tương thích nhập địa điểm chấm muốn tạo trở thành kể từ sở hữu nghĩa:

1. scho….l                          4. rubb…. r

2. m…..sic room                5. cl….ss room

3. b……g                            6. op….n

Bài 4: Sắp xếp lại những câu sau:

1. name/  your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 5: Hoàn trở thành những câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

 4. This……  my music room.

Bài 6: Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Xem thêm: mùa hoa rơi gặp lại chàng tập 1