đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp

Câu hỏi:

10/08/2019 165,503

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo ăn ý bao gồm xenlulozơ, tinh ma bột, glucozơ và sacarozơ cần thiết 2,52 lít O2 (đktc) thu được một,8 gam nước. Giá trị của m là

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp

Chọn đáp án D

4 hóa học xenlulozơ, tinh ma bột, fructozơ, glucozơ đều nằm trong group cacbohiđrat.

⇒ Công thức tổng quát lác với dạng: Cn(H2O)m

⇒ Coi nhen cháy những hóa học này là quy trình nhen cháy cacbon:

C + O2 to CO2

⇒ nC = nO2 =2,5222,4=0,1125  mol

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng:

m=mC + mH2O = 0,1125. 12 + 1,8 = 3,15 gam

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozơ trinitrat là hóa học dễ dàng cháy và nổ mạnh được pha trộn kể từ xenlulozơ và HNO3. Muốn pha trộn 29,7 kilogam Xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích HNO3 96%( d=1,52 g/ml) nên dùng là

A. 1,439 lít.

B. 14,39 lít.

C. 24,39 lít.

D. 15 lít.

Câu 2:

Cho m gam glucozo lên men tạo nên trở nên ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn cỗ khí CO2 sinh đi ra được hít vào vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư chiếm được 80 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 144

B. 72

C. 54

D. 96

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn một lượng lếu láo ăn ý X chứa chấp glucozơ và fructozơ, saccarozơ, mantozơ cân nặng người sử dụng vừa phải đầy đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) chiếm được CO2 và H2O. Cho toàn cỗ thành phầm cháy qua loa hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy với m gam kết tủa xuất hiện tại. Giá trị của m là

A. 260,04.

Xem thêm: lời bài hát thùy chi xe đạp

B. 287,62.

C. 330,96.

D. 220,64.

Câu 4:

Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ vô 200 ml hỗn hợp HCl 0,1M chiếm được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X bởi một lượng NaOH vừa phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp Y; tiếp sau đó mang đến toàn cỗ Y thuộc tính với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, chiếm được m gam kết tủa.Giá trị của m là

A. 43,20.

B. 21,60.

C. 46,07.

D. 24,47. 

Câu 5:

Thực hiện tại phản xạ thủy phân 3,42 gam mantozơ vô hỗn hợp axit sunfuric loãng, đun rét. Sau một thời hạn, hòa hợp axit dư rồi mang đến lếu láo ăn ý sau phản xạ thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 dư, đun rét chiếm được 3,78 gam Ag. Hiệu suất phản xạ thủy phân là

A. 87,50 %.

B. 69,27 %.

C. 62,50 %.

D. 75,00 %.

Câu 6:

Cho hỗn hợp chứa chấp m gam lếu láo ăn ý glucozo và fructozo vô hỗn hợp AgNO3/NH3 dư chiếm được 38,88g Ag. Giá trị của m là

A. 48,6

B. 32,4

C. 64,8

Xem thêm: hình nền anime 4k cho điện thoại

D. 16,2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK