em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình

Log in

Avatar

huagiaduan

Nhân thế xa cách xôi, sương sương giăng tràn, duy chỉ mất người vẫn nhàn nhã nhạt nhẽo chúng tôi thân thiết sương lửa hồng trần.

Em thấy gì nhập hai con mắt kẻ si tình?

Một tấm tấm lòng hay như là một đời dang dở..

@huagiaduan / huagiaduan.tumblr.com

Sponsored

Wanna go ad-free?

You are using an unsupported browser and things might not work as intended. Please make sure you're using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, or Edge.