i had only just put the phone down when the boss rang back

Câu hỏi:

19/03/2020 61,967

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: i had only just put the phone down when the boss rang back

I had only just put the phone down when the quấn rang back.

A. I put the phone down when the quấn rang back. 

B. Hardly had I put the phone down when the quấn rang back.

Đáp án chủ yếu xác

C. No sooner had I put the phone down when the quấn rang back. 

D. Scarcely had I put the phone down phàn nàn the quấn rang back.

Chọn B.

Đáp án B.
Câu gốc: Cô ấy chỉ một vừa hai phải mới mẻ gác máy Lúc ông mái ấm gọi lại.
= B. Cô ấy một vừa hai phải gác máy thì ông mái ấm cô ấy lại gọi lại.
Cấu trúc: Đảo ngữ:
No sooner + had + S1 + PII + phàn nàn + S2 + Ved/2 tức là "Vừa mới mẻ... thì tiếp tục."
Hardly + had + S1 + PII + when + S2 + Ved/2 tức là "Vừa mới mẻ... thì tiếp tục."
Các lựa lựa chọn không giống ko thích hợp vì:
A phân tách sai thì. Tại vế trước đang rất được người sử dụng thì quá khứ đơn nên ko thích hợp về thì đối với câu gốc.
C phân tách sai when. no sooner....than... (không cần when)
D sai phàn nàn. scarcely....when... (không cần than)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The medical community continues to lớn make progress in the fight against cancer. 

A. speed

B. expect more

C. vì thế better

D. treat better

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

_______ ten minutes earlier, you would have got a better seat.

A. Had you arrived

B. If you arrived

C. Were you arrived

D. If you hadn’t arrived

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Stop _____ about the bush, John! Just tell bầm exactly what the problem is.

Xem thêm: cách xem tin nhắn thu hồi trên messenger

A. rushing

B. hiding

C. beating

D. moving

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I lúc lắc down on ______ ground and looked up at ______ sky.

A. a - a

B. a - the

C. the – a

D. the – the

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The consequences of the typhoon were disastrous due to lớn the lack of precautionary measures.

A. severe 

B. beneficial

C. physical

D. damaging

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

The youths nowadays have many things to lớn vì thế in their ______ time.

A. leisure 

B. entertainment

C. fun

Xem thêm: liên kết câu và liên kết đoạn văn

D. amusement

TÀI LIỆU VIP VIETJACK