không thể điều chế ch4 bằng phản ứng nào

Câu hỏi

Nguyễn Hoàng Nam

13 mon 2 2019 khi 11:37

Có những phản xạ sau: (a) Nung natri axetat với vôi tôi xút                  (b) Crackinh butan (c) Cho nhôm cacbua tính năng với nước       (d) Cho C tính năng với H2 Số phản xạ hoàn toàn có thể dùng để làm pha chế metan nhập chống thử nghiệm là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

Có những phản xạ sau:(a) Nung natri axetat với vôi tôi xút(b) Crackinh butan(c) Cho nhôm cacbua tính năng với nước(d) Cho C tính năng với H2Số phản xạ hoàn toàn có thể dùng để làm pha chế metan nhập chống thử nghiệm là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

Có những tuyên bố sau: (1) Trong chống thử nghiệm, metan được pha chế kể từ natri axetat (2) C5H12 với 3 đồng phân cấu trúc (3) Iso-hexan tính năng với clo (có chiếu sáng) hoàn toàn có thể tạo nên tối nhiều 5 dẫn xuất monoclo (4) Nung muối hạt natri malonat với vôi tôi xút hoàn toàn có thể nhận được CH4 (5) Thành phần chủ yếu của “khí thiên nhiên” là etan (6) Hiđrocacbon no là ăn ý hóa học hữu nhưng mà nhập phân tử chỉ mất links đơn Số tuyên bố đúng chuẩn là: A.1                             B.2                                          C...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

Có những tuyên bố sau: (1) Trong chống thử nghiệm, metan được pha chế kể từ natri axetat (2) C5H12 với 3 đồng phân cấu trúc (3) Iso-hexan tính năng với clo (có chiếu sáng) hoàn toàn có thể tạo nên tối nhiều 5 dẫn xuất monoclo (4) Nung muối hạt natri malonat với vôi tôi xút hoàn toàn có thể nhận được CH4 (5) Thành phần chủ yếu của “khí thiên nhiên” là etan (6) Hiđrocacbon no là ăn ý hóa học hữu nhưng mà nhập phân tử chỉ mất links đơn Số tuyên bố đúng chuẩn là: A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

21 mon 10 2019 khi 13:00

Có những tuyên bố sau: (1) Trong chống thử nghiệm, metan được pha chế kể từ natri axetat (2) C5H12 với 3 đồng phân cấu trúc (3) Iso-hexan tính năng với clo (có chiếu sáng) hoàn toàn có thể tạo nên tối nhiều 5 dẫn xuất monoclo (4) Nung muối hạt natri malonat với vôi tôi xút hoàn toàn có thể nhận được CH4 (5) Thành phần chủ yếu của “khí thiên nhiên” là etan (6) Hiđrocacbon no là ăn ý hóa học hữu nhưng mà nhập phân tử chỉ mất links đơn Số tuyên bố đúng chuẩn là: A. 1    B. 2    C. 4    D. 5

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Trong chống thử nghiệm, khí metan được pha chế bằng phương pháp nung rét láo ăn ý Natri axetat với vôi tôi xút. Hình vẽ nào là tại đây thi công trúng A. (4). B. (2) và (4). C. (3). D. (1).

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

22 mon 11 2018 khi 7:52

Trong chống thử nghiệm, khí metan được pha chế bằng phương pháp nung rét láo ăn ý natri axetat với vôi tôi xút. Hình vẽ nào là tại đây thi công đúng? A. (3). B. (2) và (4). C. (1). D. (4).

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

Trong chống thử nghiệm, khí metan được pha chế bằng phương pháp nung rét láo ăn ý natri axetat với vôi tôi xút. Có 4 phương án thi công khí cụ thử nghiệm như sau:  Hình vẽ thi công thực sự A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

9 mon 12 2017 khi 12:00

Este X với công thức C9H8O2 tính năng với hỗn hợp NaOH tạo nên trở nên 2 muối hạt và nước . Nung rét một trong 2 muối hạt với vôi tôi xút nhận được etilen. X là A. phenyl axetat B. phenyl propionat. C. phenyl acrylat. D. benzyl axetat.

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

Tiến hành những thử nghiệm sau: (a)  Điện phân hỗn hợp NaCl (điện cực kỳ trơ, không tồn tại màng ngăn). (b) Nung rét láo ăn ý natri axetat và vôi tôi xút (c)  Cho urê nhập hỗn hợp nước vôi nhập dư (d) Thổi không gian qua loa kêu ca nung đỏ hỏn. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thử nghiệm sinh đi ra hóa học khí là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Xem thêm: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng