một người đi xe máy từ a đến b

Câu hỏi

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người ê thao tác trong một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h . lõi thời hạn tổng số không còn 5h nửa tiếng . Tính quãng lối AB .

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người ê thao tác nhập một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. lõi thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB.

Xem chi tiết

Ngoc Minh

28 tháng tư 2022 khi 10:39

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người ê thao tác nhập một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. lõi thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng đường  AB

Xem chi tiết

Tôi thương hiệu là moi

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người ê thao tác nhập một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. lõi thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB.

Xem chi tiết

hang pham

12 mon 3 2019 khi 22:18

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người ê thao tác trong một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. lõi thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB

Xem chi tiết

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người ê thao tác trong một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. lõi thời hạn tổng số không còn 4 giờ . Tính quãng lối AB.

Xem chi tiết

Bùi Đồng

31 mon 12 2022 khi 13:09

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 3km/h .Đến B người ê thao tác nhập 2 tiếng nửa tiếng rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h .biết thời hạn tổng số là 5 giờ nửa tiếng .Tính chiều nhiều năm quãng lối AB

Xem chi tiết

đức đào

28 tháng tư 2019 khi 20:23

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 45km/h. Khi cho tới B, người ê thao tác không còn nửa tiếng rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. lõi tổng thời hạn kể từ Lúc lên đường đến thời điểm về cho tới A là 6 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB

Xem chi tiết

Thảo Karry

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30km/h. Đến B người ê thao tác nhập một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24km/h. lõi thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng lối AB?

Xem chi tiết

Bf f jk

19 mon 3 2022 khi 14:15

Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km h cho tới B rồi xoay về bên A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km h biết thời hạn cả lên đường lộn về không còn 4 giờ nửa tiếng Tính quãng lối AB

Xem chi tiết

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn