notwithstanding là gì

Để sở hữu một bài bác IELTS Writing Task 2 hoặc và đạt được điểm số cao, chúng ta nên Note dùng một số trong những kể từ nối đúng cách dán  và hoạt bát. Hôm ni, Vietop tiếp tục share cho tới các bạn những kể từ nối vô IELTS Writing Task 2, nằm trong lần hiểu nhé!

Các kể từ nối nhằm ghi chép Essay vô IELTS Writing Task 2
Các kể từ nối nhằm ghi chép Essay vô IELTS Writing Task 2

1. Từ nối vô essay là gì?

Bạn đang xem: notwithstanding là gì

Từ nối vô essay là những kể từ sở hữu hiệu quả biểu diễn giải, link những ý tưởng phát minh của những người ghi chép một cơ hội logic và mạch lạc.

Trong giờ Anh, kể từ nối được gọi là Linking words hoặc Transitions, và bao gồm thật nhiều loại như chỉ nguyên vẹn nhân – hệ trái khoáy, tăng vấn đề, trật tự, đối chiếu, ưng ý, trái chiều, xác định, tổng quát mắng, ví dụ, tổng kết, đem ví dụ, chỉ vị trí, thời gian… Vị trí của kể từ nối rất có thể là ở đầu câu, đằm thắm câu hoặc cuối câu.

2. Các kể từ nối vô IELTS Writing Task 2

2.1. Mở bài bác (Introduction)

Từ nốiÝ nghĩa
According to…/ AccordinglyTheo như
Because…/ Because of…Bởi vì
Following to…Theo như
In fact/ FactuallyThực tế là
In realityThực tế là
It is true that…Thực tế là
Some people believe that…Vài người tin cẩn rằng
Until now…Cho cho tới bây giờ

2.2. Thân bài bác (Body paragraphs)

2.2.1 Từ nối nêu lên luận điểm 

Từ nốiÝ nghĩa
According to tát many people,… Theo nhiều người,…
Apparently… Rõ ràng…
First of all… Đầu tiên…
First… Thứ nhất…
Firstly… Trước hết…
It appears that… Có vẻ như…
It is true that… Đúng là…
Many people think that… Nhiều người suy nghĩ rằng…
On the one hand….Một mặt….
Some people believe that… Một số người tin cẩn rằng…
To begin with… Đầu tiên là…
To start with,… Để chính thức,…

Ngoài đi ra tớ còn tồn tại những kể từ nối sau dùng để làm liệt kê những vấn đề loại nhị, loại ba:

 • Firstly,… → Secondly,… → Thirdly,… →… (Thứ nhất, loại nhị, loại tía,…)
 • In the first place,… → In the second place,… → In the third place,… →… (Ở điểm loại nhất, ở điểm loại nhị, ở điểm loại tía,…)
 • On the one hand,… → On the other hand,… (Một mặt mày thì, mặt mày không giống thì)
 • To begin with… → Next… → Finally,… (Bắt đầu với, tiếp theo sau là, sau cùng là)

2.2.2. Từ nối nhằm tăng ý kiến 

Từ nốiÝ nghĩa
LikewiseTương tự động như vậy
In additionThêm vô đó
MoreoverHơn thế nữa
FurthermoreHơn nữa
AlsoCũng thế
As wellCũng
AgainLại
SpecificallyĐặc biệt
ObviouslyRõ ràng
ClearlyRõ ràng
EspeciallyĐặc biệt
ParticularlyCụ thể
In particularĐặc biệt

2.2.3. Từ nối thể hiện chủ ý trái chiều (Contrasting ideas)

Từ nốiÝ nghĩa
AlthoughMặc dù
ButNhưng mà
By contrastNgược lại
ConverselyNgược lại
DespiteCho dù
Even thoughMặc dù
ExceptNgoại trừ
HoweverTuy nhiên
HoweverTuy nhiên
In comparisonSo sánh
In spite ofMặc dù
NeverthelessTuy nhiên
On the contraryNgược lại
On the other handMặt khác
WhileTrong khi
YetNhưng

2.2.4. Từ nối thể hiện sự đồng tình 

Từ nốiÝ nghĩa
Beside,…Bên cạnh đó
In addition,…/ Additionally,…Thêm vô đó
In lượt thích manner,…Theo cơ hội tương tự động thì 
In similar fashion,…Theo cơ hội tương tự động thì 
In the same way,…Tương tự
Likewise,…/ Similarly,… Tương tự
Then, …Sau đó

Xem thêm: Bảng vần âm giờ Anh

2.2.5. Từ nối thể hiện nay sự ví sánh 

Từ nốiÝ nghĩa
A similarTương tự
As withNhư với
By the same tokenCũng vì như thế lẽ ấy
ComparableCũng như
EquallyNhư nhau
In the same timeTrong nằm trong lúc
In the same wayTheo và một cách
Just asCũng tương đương như
Just as … ví tooCũng như…cũng vậy
Just likeGiống như
LikewiseTương tự động như vậy
Same asGiống như
SimilarlyTương tự

2.2.6. Từ nối nêu những ý tổng quát 

Từ nốiÝ nghĩa
All things considered…Nhìn chung
Basically…Về cơ bản
By and large…Nói chung
Generally…Nói công cộng là
On the whole…Nhìn chung
Overall…Tổng thể

2.2.7. Từ nối khi phân tách cụ thể, cụ thể 

Từ nốiÝ nghĩa
In particular,… Đặc biệt
Particularly,… Cụ thể
Specifically,…Đặc biệt
To be more precise,… Chi tiết rộng lớn thì

2.2.8. Từ nối khi thể hiện ví dụ 

Từ nốiÝ nghĩa
As an exampleNhư một ví dụ
For exampleVí dụ
For instanceVí dụ
Illustrated byMinh họa bằng
In the case ofTrong ngôi trường hợp
In this caseTrong tình huống này
LikeGiống
NamelyCụ thể là
Proof of thisBằng bệnh về điều này
Such asNhư là
To clarifyLàm rõ
To demonstrateĐể thực hiện sáng sủa tỏ

2.2.9. Từ nối thể hiện nguyên vẹn nhân 

Từ nốiÝ nghĩa
…because of… … chính vì …
…because… … bên trên vì như thế …
Due to… Bởi vì
Owing to…Bởi vì
This is due to tát … Điều này là vày vì

2.2.10. Từ nối thể hiện kết quả 

Từ nốiÝ nghĩa
All things considered…Nhìn chung
As a rule… Như một quy luật
Basically…Về cơ bản
By and large… Nói chung
Essentially…Bản chất
Generally speaking…Nói công cộng là/nhìn chung
Generally…Nói công cộng là
On the whole…Nhìn chung
Overall… Tổng thể

2.2.11. Từ nối chỉ thời hạn và loại tự

Diễn đi ra trước, trước đó
Từ nốiÝ nghĩa
Earlier Sớm hơn
Formerly/ Previously Trước đó
In the pastTrong vượt lên trước khứ
Diễn đi ra nằm trong lúc
Từ nốiÝ nghĩa
At the same timeCùng thời điểm
CurrentlyHiện tại
ImmediatelyNgay lập tức
In the meantimeTrong khi đó
MeanwhileTrong khi đó
SimultaneouslyĐồng thời
Until nowCho cho tới giờ
Diễn đi ra sau, sau đó
Từ nốiÝ nghĩa
Afterward Về sau
In the futureTrong tương lai
LaterMuộn hơn
SubsequentlySau đó
ThenSau đó
Từ nối chỉ thời hạn và loại tự
Từ nối chỉ thời hạn và loại tự

2.3. Kết luận (Conclusion paragraph)

Từ nốiÝ nghĩa
After allSau nằm trong thì
At last/ FinallyCuối cùng
In briefNói chung
In closingTóm lại là
In conclusionkết luận lại thì
On the wholeNói chung
OverallNhìn chung
To concludeĐể kết luận
To summarize/ In sumTóm lại

3. Một số ví dụ đặc biệt

3.1. Albeit/ Notwithstanding/ Much as

Từ đồng nghĩa

 • Even though, although và though
 • In spite of, despite

Cách dùng

Cả 3 kể từ bên trên được sử dụng để lấy đi ra nhị mệnh đề trái khoáy ngược nhau về nghĩa

 • Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies to tát remote area, I still believe that the benefits are more significant.

 • Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added to tát our entertainment options, albeit with some detrimental material.Albeit expensive, the house was huge and located in one of the best neighborhoods in the thành phố.

 • Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps to tát reduce the damage that we are causing to tát the planet.

Tìm hiểu về Khóa học tập ôn ganh đua IELTS online trực tuyến bên trên nhà

3.2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” sở hữu nghĩa tương tự động như “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” và “in contrast” sở hữu nghĩa tương đương nhau và được sử dụng khiến cho thấy một sự không giống nhau hoặc đối chiếu.


By contrast,  S +V


Ví dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit to tát museums and historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them.


S, by/ in contrast, VThe birth rate for older women has declined. Births to tát teenage mothers, by contrast, have increased. “On the contrary” thì sở hữu nghĩa không như “by/in contrast”. Ta người sử dụng “on the contrary” nhằm không đồng ý trả một chủ ý hoặc lời nói xác định trước cơ.


Some people think that playing video clip games does not have any benefits. On the contrary, this activity is a good way for them to tát improve problem-solving skills and enhance memory.


Cả nhị kể từ nối “on the contrary” and “in/ by contrast” rất có thể được dùng vô Part 2 của phần tranh tài IELTS Writing, nhất là với những đề đòi hỏi các bạn thể hiện vấn đề đồng ý hoặc phản đối một chủ ý được thể hiện vô đề bài bác.

Xem thêm: có nên rửa mặt sau khi đắp mặt nạ

Xem thêm: Cách bố trí ý tưởng phát minh (Organizing Ideas) vô IELTS Writing giúp cho bạn đạt điểm cao

3.3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

 • Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương tự động như cách sử dụng của tía kể từ therefore, hence và thus, tất cả chúng ta người sử dụng accordingly hoặc consequently khi mong muốn nói đến thành quả của một vấn đề này và đã được nhắc trước cơ.

S +V. Consequently, S +V

The air quality in cities is often poor, due to tát pollution from traffic, and the streets and public transport systems are usually overcrowded. Consequently, thành phố life can be unhealthy and stressful. S +V; consequently, S +V; It is undeniable that globalization has resulted in both positive and negative effects; consequently, it must be addressed properly .S +V, and consequently, S +VDoctors are short of time to tát listen, and consequently tend to tát prescribe drugs whenever they can.Riêng accrodingly rất có thể đứng cuối câu Children nowadays watch significantly more television phàn nàn those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

Xem thêm: IELTS là gì | Những vấn đề không nhiều người biết về bài bác ganh đua IELTS

3.4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative effects, it effectively hinders fishing and thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Sadly Enough (đáng buồn là)

Sadly enough, serious crimes such as theft, burglary or even murder are now committed by people of younger and younger ages.

Ironically (mỉa mai thay)

Despite the fact that authorities are urging people into using environmentally- friendly producrs and campaigns to tát keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen to tát produce as many cars as possible.

3.5. More importantly

Gần nghĩa với moreover/furthermore/besides, more importantly (quan trọng rộng lớn nữa) dùng để làm bổ sung cập nhật thêm 1 vấn đề sở hữu vai trò rộng lớn ý trước.

Ví dụ: Students should wear uniforms when going to tát school as It may take them less time to tát get ready for school each morning. More importantly, it reduces clothing-related peer pressure as every student wears the same outfit. 

4. Adv + speaking

Cách dùng

Cấu trúc này thông thường được dùng vô IELTS Writing task 2 khi bọn chúng nói đến tác dụng của một yếu tố lên những nghành của xã hội như tài chính, dạy dỗ, môi trường… 

Việc dùng cấu trúc “Adv + speaking” tiếp tục phân tích những ý cùng nhau một cơ hội rõ rệt và chung người gọi thâu tóm được góc nhìn tuy nhiên câu mong muốn nhắc.

Các cụm kể từ tuy nhiên những bạn cũng có thể dùng là:

 • Culturally speaking, …
 • Economically speaking, …
 • Environmentally speaking, …
 • Politically speaking, …
 • Legally speaking, ….

Ví dụ: Cùng nói đến ngành du ngoạn, tớ rất có thể người sử dụng cấu tạo Adv + speaking nhằm nói đến tác động tích cực kỳ lộn xấu đi của chính nó lên văn hoá, tài chính và môi trường xung quanh như sau:

Culturally speaking, tourism promotes cultural awareness and also helps to tát preserve local culture and traditions.

Economically speaking, tourism brings numerous job opportunities for local people, helping them to tát making ends meet.

Environmentally speaking, the development of tourism may result in pollution as irresponsible tourists often litter the tourist spots visited by them.

5. Cách học tập những kể từ nối nhằm ghi chép essay vô IELTS Writing Task 2 hiệu quả

 • Không học tập MỌI TỪ NỐI tuy nhiên các bạn được cung ứng, vì như thế kỹ năng ghi ghi nhớ của óc cỗ của nhân loại là sở hữu số lượng giới hạn. Thay vô cơ, hãy lựa lựa chọn ra ở từng phân mục khoảng tầm 3 -4 kể từ nối tuy nhiên các bạn cảm nhận thấy thú vị, hào hứng nhất nhằm học tập và dùng thành thục.
 • Đặt ví dụ cho tới những kể từ nối tuy nhiên bạn làm việc nhằm rất có thể ghi ghi nhớ lâu rộng lớn.
 • Luyện luyện thông thường xuyên, phần mềm những kể từ nối bản thân học tập vô những bài bác essay hoặc những bài bác luyện IELTS Writing Task 2.

Tham khảo: Trọn cỗ đề IELTS Writing Task 1 qua từng năm

Chúc các bạn luyện ganh đua IELTS chất lượng tốt và nhuần nhuyễn những kể từ nối vô Writing IELTS Task 2 nhé.

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn