ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước

Câu hỏi:

09/09/2022 9,368

Bạn đang xem: ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước

A. Na.

B. Ca.

C. Ba.

Đáp án D

Phương pháp giải:

Dựa vô đặc điểm học tập của sắt kẽm kim loại.

Giải chi tiết:

PTHH: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

              Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

              Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Kim loại ko phản xạ với nước ở ĐK thông thường là Ag.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này sau đấy là hóa học béo?

Câu 2:

Polime vô mặt hàng này tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

Câu 3:

Chất này sau đấy là tripeptit?

Câu 4:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tính năng với lượng hỗn hợp HCl một vừa hai phải đầy đủ, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp m gam muối bột. Giá trị m là:

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn láo lếu thích hợp Mg, Al vô oxi dư, mang lại thành phầm cháy vô hỗn hợp HCl dư. Số phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra là:

Câu 6:

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản xạ với hỗn hợp NaOH dư. Khối lượng NaOH nhập cuộc phản xạ là:

Câu 7:

Polime này tại đây khi nhen cháy trọn vẹn chỉ chiếm được CO2 và H2O?

Câu 8:

Phát biểu này tại đây đúng?

Câu 9:

Este CH3COOC2H5 mang tên gọi là:

Câu 10:

Xem thêm: giải tiếng anh 10 i learn smart world

Dãy sắt kẽm kim loại này tại đây bố trí theo hướng tăng dần dần tính dẫn điện?

Câu 11:

Saccarozơ có khá nhiều vô cây mía, công thức phân tử của saccarozơ là:

Câu 12:

Cho mặt hàng những chất: tinh ma bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số hóa học vô mặt hàng nằm trong loại monosaccarit là:

Câu 13:

Phát biểu này tại đây đúng?

Câu 14:

Hợp hóa học cơ học X với Xác Suất lượng cacbon, hiđro và oxi theo thứ tự vì thế 54,54%, 9,10% và 36,36%. Tỉ khối tương đối của X đối với hiđro vì thế 44, X tính năng với hỗn hợp NaOH đun rét, chiếm được nhị thành phầm cơ học. Số công thức cấu trúc của X là:

Xem tăng »

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 43