tiếng anh 7 unit 4 skills 1


1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the gmail and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the gmail again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going vĩ đại have a musical performance vĩ đại celebrate Teachers' Day.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 4 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 

(Nhìn vô những hình ảnh. Thảo luận những thắc mắc bên dưới với chúng ta.)

What does each photo show? Do you lượt thích it? 

(Mỗi hình ảnh thể hiện nay điều gì? Quý khách hàng đem mến nó không?)

Lời giải chi tiết:

- The first picture shows a water puppet show.

(Hình hình ảnh thứ nhất thể hiện nay một mùng múa rối nước.)

- The second picture is the Quan Ho singing.

(Bức tranh giành loại nhì là hát Quan chúng ta.)

- I lượt thích them very much.  

(Tôi đặc biệt mến bọn chúng.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the gmail and match the highlighted words with their meanings.

(Đọc gmail và nối những kể từ được ghi lại với nghĩa của bọn chúng.)

1. showed or presented

2. following tradition

3. nice, interesting

4. sự kiện or celebration 

To: [email protected] 

Subject: A water puppet show 

Dear Sue,

How are things with you? I arrived in Viet Nam three days ago, and everything is perfect.

Yesterday I went vĩ đại see a puppet show at a theatre in the centre of Ha Noi. The show was fantastic! The artists performed the show in a pool. They stood behind a screen. They used strings under the water vĩ đại control the puppets and make them move on the water! The show was about rice farming and a festival in a village. People say that these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam. Water puppetry is a special traditional art size. People love it, and most tourists coming vĩ đại Viet Nam love vĩ đại see it. I wish you were here with bủ. See you next week.

Love,

Mary

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tới: [email protected]

Chủ đề: Múa rối nước

Sue đằm thắm mến,

Mọi việc với chúng ta ra sao? Tôi cho tới nước Việt Nam thân phụ ngày trước, và tất cả đều tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

Hôm qua chuyện tôi chuồn coi múa rối ở một căn nhà hát ở trung tâm Hà Nội Thủ Đô. Buổi màn biểu diễn thiệt tuyệt vời! Các người nghệ sỹ màn biểu diễn công tác vô một hồ bơi. Họ đứng sau đó 1 bức bình phong. Họ dùng chạc bên dưới nước nhằm điều khiển và tinh chỉnh những con cái rối và thực hiện mang lại bọn chúng dịch chuyển bên trên mặt mày nước! Chương trình nói tới việc trồng lúa và liên hoan ở một ngôi làng mạc. Mọi người bảo rằng những công tác này là thông thường về cuộc sống thường ngày từng ngày ở những vùng quê nước Việt Nam. Múa rối nước là một trong mô hình thẩm mỹ truyền thống lịch sử đặc biệt quan trọng. Mọi tình nhân mến nó và đa số khách hàng phượt cho tới nước Việt Nam đều mến coi nó. Ước gì chúng ta ở phía trên với tôi. Gặp lại chúng ta vô tuần cho tới.

Yêu và quý,

Mary

Lời giải chi tiết:

1. showed or presented - performed

(thể hiện nay hoặc trình diễn - trình diễn)

2. following tradition - traditional

(theo truyền thống lịch sử - thuộc sở hữu truyền thống)

3. nice, interesting- fantastic

(tuyệt vời, thú vị - thông thạo, hay)

4. sự kiện or celebration - festival

(sự khiếu nại hoặc sự tổ chức triển khai lễ kỉ niệm - lễ hội)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the gmail again and answer the questions.

(Đọc lại gmail và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Who went vĩ đại see a water puppet show yesterday?

(Ai đang được mong muốn chuồn coi công tác múa rối nước ngày hôm qua?)

2. Where did the artists perform the show?

(Nghệ sĩ trình thao diễn múa rối nước ở đâu?)

3. Who controlled the puppets?

(Ai là kẻ đang được điều khiển và tinh chỉnh những con cái rối?)

4. What are water puppet shows normally about?

(Chương trình múa rối nước thông thường nói tới điều gì?)

5. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form? 

(Múa rối nước liệu có phải là mô hình thẩm mỹ truyền thống lịch sử của nước Việt Nam không?)

Lời giải chi tiết:

1. Mary went vĩ đại see a water puppet show yesterday.

(Hôm qua chuyện Mary đã từng đi coi một chương trình biểu diễn múa rối nước.)

Thông tin: Yesterday I went vĩ đại see a puppet show…. 

(Hôm qua chuyện tôi chuồn coi múa rối.)

Xem thêm: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

2. The artists performed the show in a pool.

(Nghệ sĩ màn biểu diễn múa rối nước vô một chiếc ao.)

Thông tin: The artists performed the show in a pool.

(Nghệ sĩ màn biểu diễn múa rối nước vô một chiếc ao.)

3. The artists controlled the puppets.

(Các người nghệ sỹ đang được điều khiển và tinh chỉnh những con cái rối.)

Thông tin: The artists performed the show in a pool ….They used strings under the water vĩ đại control the puppets.

(Các người nghệ sỹ màn biểu diễn công tác vô một hồ nước bơi… Họ dùng chạc bên dưới nước nhằm điều khiển và tinh chỉnh những con cái rối.)

4. The water puppet shows normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

(Múa rối nước thông thường kể về cuộc sống thường ngày đời thông thường ở vùng quê.)

Thông tin:these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

(những công tác này là thông thường về cuộc sống thường ngày từng ngày ở những vùng quê nước Việt Nam.)

5. Yes, it is.

(Đúng vậy.)

Thông tin: Water puppetry is a special traditional art size.

(Múa rối nước là một trong mô hình thẩm mỹ truyền thống lịch sử đặc biệt quan trọng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year.

(Làm việc theo đuổi group. Hỏi và vấn đáp về chương trình biểu diễn music ở ngôi trường của Mark năm ngoái.)

Mark's school performance (Buổi đại dương thao diễn của ngôi trường Mark)

Time: Sat. night (Thời gian: Tối loại Bảy)

Duration: 3 hours (Thời lượng: 3 tiếng)

Place: schoolyard (Địa điểm: Sảnh trường)

Items performed: plays, dances, songs, magic, ... (Tiết mục biểu diễn: kịch, nhảy, hát, ảo ảnh thuật,...)

Example:

A: When was the performance? (Tiết mục ra mắt Lúc nào?)

B: On Saturday night. (Vào tối loại Bảy.)

A: How long did it last? (Nó kéo dãn bao lâu?)

B: It lasted three hours. (Nó kéo dãn 3 giờ đồng hồ.)

Lời giải chi tiết:

A: Where did it take place? 

(Buổi biễn thao diễn ra mắt ở đâu?)

B: It took place in the schoolyard. 

(Nó ra mắt ở Sảnh ngôi trường.)

A: What items did the performance show? 

(Buổi màn biểu diễn đang được thể hiện nay những tiết mục nào?)

B: It performed plays, dances, songs, magic,.. 

(Nó trình thao diễn những vở kịch, điệu múa, bài xích hát, ảo ảnh thuật, ...)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Your school is going vĩ đại have a musical performance vĩ đại celebrate Teachers' Day. 

(Trường của người tiêu dùng chuẩn bị tổ chức triển khai một chương trình biểu diễn văn nghệ nhằm xin chào Ngày Nhà giáo.)

Work in groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute. 

(Làm việc theo đuổi group. Lên plan mang lại chương trình biểu diễn và nói tới những khuôn khổ các bạn sẽ góp phần.)

Your school performance

Time: _______

Duration: _______

Place:  _______

Items contributed:  _______

Lời giải chi tiết:

Your school performance (Màn màn biểu diễn của ngôi trường em)

Time: 8 p.m (Thời gian: 8 giờ tối)

Duration: 3 hours (Khoảng thời gian: 3 tiếng)

Place: school stage (Địa điểm: Sảnh khấu của trường)

Items contributed: songs, dramas, dances,… (Tiết mục đóng góp góp: hát, kịch, nhảy,…)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen vĩ đại a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen vĩ đại the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter vĩ đại invite someone vĩ đại a street painting festival, using the following cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank vĩ đại go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box vĩ đại complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

  1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the sự kiện (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going vĩ đại organise a music show. Decide on the following.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What vì thế you know? Work in groups and choose the correct answer vĩ đại each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related vĩ đại the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write lượt thích, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using lượt thích, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using lượt thích, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using lượt thích, as ... as, or different from.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.