tiếng anh 9 unit 8 skills 2

Soạn lesson Skills 2 tiếng Anh lớp 9 mới Unit 8 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 9 mới theo từng Unit năm 2021 – 2022 do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề học tốt tiếng Anh lớp 9 gồm lời giải hay và chi tiết tất cả các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 9 mới trang 27 giúp các em ôn tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 8 skills 2

By the end of this Unit, students will be able to

– listen for specific information about the benefits of tourism to an area/ country.

2. Objectives:

– Topic: Tourism

– Skills: listening, writing

II. Nội dung soạn Skills 2 Unit 8 Tourism lớp 9

1. Work in pairs. Is tourism important to Viet Nam? Give at least one reason. (Làm việc theo cặp. Ngành du lịch có quan trọng với Việt Nam không? Cho ít nhất một lý do.)

Gợi ý:

Yes, it is.

– Because it plays an essential role in Vietnam’s economy.

– Because it improves the standard of living of local people.

– Because it creates thousands of jobs.

2. Listen to the lecture and tick (V) true (T) or false (F). (Nghe bài diễn thuyết và đánh dấu đúng hoặc sai)

Bài nghe:

Đáp án:

1.T 2.T 3.F 4.T 5.T 6.F

Hướng dẫn dịch:

1. Du lịch đóng vai trò quan trọng ở nhiều quốc gia phát triển.

2. Phương tiện giao thông hiện đại thúc đẩy du lịch.

3. Du lịch phụ thuộc vào thu nhập của một quốc gia.

4. Cuộc sống người dân tốt hơn với sự phát triển của du lịch.

5. Du lịch thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác quốc tế.

6. Người trẻ đi đến thành phố lớn để gặp gỡ khách du lịch nước ngoài.

Nội dung bài nghe:

Thanks to the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday destination and can now visit even the remotest parts of the world. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries.

Xem thêm: địa chỉ làm hộ chiếu tại hà nội

An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in economic growth. It contributes greatly to income of a region or country. It also brings job opportunities to all kinds of people, and therefore to promote prosperity in diverse fields. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding and cooperation among nations. In addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities, so young people are encouraged to stay in their hometown to build a good life rather than move to big cities. Finally, tourism brings cultural benefits, as well. Sellers learn about the history and culture of a place, and spread them around the world.

In the other hand, the drawbacks of tourism can’t be denied …

Hướng dẫn dịch:

Nhờ sử dụng rộng rãi các phương tiện giao thông hiện đại, người dân có nhiều lựa chọn cho kì nghỉ lễ hơn và bây giờ có thể tới thăm ngay cả những nơi xa xôi nhất của thế giới. Du lịch đã chắc chắn trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của nhiều quốc gia.

Một lợi ích rõ ràng của du lịch là nó đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nó đóng góp rất lớn cho thu nhập của một vùng hay quốc gia. Nó cũng mang lại cơ hội việc làm cho tất cả mọi người, và do đó giúp thúc đẩy sự thịnh vượng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một khía cạnh tích cực khác của du lịch là nó giúp thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác quốc tế giữa các quốc gia. Ngoài ra, du lịch có thể cải thiện mức sống của cộng đồng địa phương hoặc nông thôn, vì vậy người trẻ được khuyến khích ở lại quê hương để xây dựng một cuộc sống tốt hơn là chuyển đến các thành phố lớn. Cuối cùng, du lịch mang lại lợi ích văn hoá, như du khách có thể hiểu biết về lịch sử và văn hoá của một nơi, và truyền bá chúng khắp thế giới.

Mặt khác, những hạn chế của du lịch không thể phủ nhận…

3. Listen again and choose the correct answer. (Nghe lại và chọn câu trả lời đúng)

Bài nghe:

Đáp án: C

Hướng dẫn dịch:

Đoạn tiếp theo của bài diễn thuyết có thể tiếp tục thảo luận về…

A. những lợi ích khác của ngành du lịch

B. ngành du lịch ở Việt Nam

C. những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch

4. Work in groups. Talk about the negative effects of tourism on a region or country. The following ideas may be helpful to you. (Làm việc theo nhóm. Nói về những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch đối với khu vực hay đất nước. Những ý tưởng sau đây có thể giúp ích cho bạn)

Gợi ý:

Natural environment is damaged. → pollution from tourism activities

– Natural beauty is spoiled. → tourists are unaware of preservation of natural attraction.

– Traditional ways of life are affected. → tourism changes the life and habits of local people, especially the people in the remote or mountainous areas.

– Social problems may arise. → sell things for tourists at very high price, crime such as pick-pocket, robbery,…

5. Choose one negative effect that you discussed above and write a paragraph about it. Make sure you use the right connectors. (Chọn một ảnh hưởng tiêu cực mà bạn đã thảo luận ở trên và viết một đoạn văn về nó. Đảm bảo sử dụng từ nối phù hợp)

Gợi ý:

Xem thêm: hình nền anime 4k cho điện thoại

One of the drawbacks of tourism is the damage to the environment of a country or area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., and this puts pressure on the environment. Secondly, there is the problem of pollution. Many cities and towns become overcrowded tourists, with all their vehicles causing traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism is the destruction of the wildlife in some places. The habitat of wild plants and animals is lost because of the building of tourist resorts, and by visitors’ activities. In short, the development of tourism has bad effects on the environment.

(Một trong những mặt hạn chế của du lịch là đe dọa tới môi trường của một quốc gia hoặc một khu vực. Đầu tiên, du lịch sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên như nước, đồ ăn, năng lượng, … và điều này tạo áp lực lên môi trường. Thứ hai, có một vấn đề liên quan đến ô nhiễm. Nhiều thành phố và thị trấn trở nên chật chội bởi khách du lịch, với nhiều phương tiện giao thông gây ra tắc đường cũng như ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm không khí. Một ảnh hưởng xấu khác của du lịch là sự tàn phá môi trường sống hoang dã ở một vài địa điểm. Môi trường sống của động thực vật hoang dã bị biến mất bởi vì việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng, và bởi các hoạt động du lịch. Tóm lại sự phát triển du lịch ảnh hưởng xấu tới môi trường)

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn.

Rate this post