trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học

Câu hỏi:

12/09/2019 42,682

A. Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội.

Bạn đang xem: trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học

B. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeCl2.

C. Sục khí H2S vô hỗn hợp CuCl2.

D. Sục khí H2S vô hỗn hợp FeCl2.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Chú ý : H2S ko phản xạ với FeCl2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những hóa học đều thuộc tính được với hỗn hợp HCl loãng là?

A. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.

B. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.

C. FeS, BaSO4, KOH.

D. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Trong những phản xạ chất hóa học, flo chỉ thể hiện tại tính lão hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu hèn.

(c) Dung dịch NaF loãng được sử dụng thực hiện dung dịch kháng thâm thúy răng.

(d) Trong thích hợp hóa học, những halogen (F, Cl, Br, I) đều phải có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của những ion halogenua tăng dần dần theo đòi loại tự: F, Cl, Br, I.

Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố đúng

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 3:

Cho phản xạ :

NaX(rắn) + H2SO4 (đặc)  to NaHSO4 + HX (khí)

Các hiđro halogenua (HX) rất có thể pha trộn theo đòi phản xạ bên trên là

Xem thêm: cách xem tin nhắn thu hồi trên messenger

A. HCl, HBr và HI.

B. HF và HCl

C. HBr và HI

D. HF, HCl, HBr và HI

Câu 4:

Trong chống thực nghiệm, người tớ thông thường pha trộn clo bởi cách:

A. điện phân giá chảy NaCl.

B. cho hỗn hợp HCl quánh thuộc tính với MnO2, đun giá.

C. điện phân hỗn hợp NaCl đem màng ngăn.

D. cho F2 đẩy Clra ngoài hỗn hợp NaCl.

Câu 5:

Trong ĐK phù hợp, xẩy ra những phản xạ sau

(a) 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

(b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

(c) 4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

(d) 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong những phản xạ bên trên, phản xạ xẩy ra với hỗn hợp H2SO4 loãng là

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)

Câu 6:

Trong chống thực nghiệm, người tớ pha trộn oxi bởi cách

A. điện phân nước.

B. nhiệt phân Cu(NO3)2.

C. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía đông của liên bang nga

D. chưng đựng phân đoạn không gian lỏng.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK