vở bài tập toán lớp 3 trang 80 tập 2

Câu 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 3. Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

1. Tính bằng hai cách:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 trang 80 tập 2

a) 50 : (5 × 2) = ……………

                      = ……………

50 : (5 × 2) = ……………

                  = ……………

                  = ……………

b) 28 : (2×7) = ……………

                     = ……………

28 : (2×7) = ……………

                 = ……………

                 = ……………

2. Tính (theo mẫu)

Mẫu 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

                     = 60 : 10 : 3

                     = 6 : 3

                     = 2

a) 90 : 30 = ……………

                = ……………

b) 180 : 60 = ……………

                  = ……………

3. Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

1.

a) 50 : (5×2) = 50 :10

                        = 5

   50 : (5×2) = 50  : 5 : 2

                     = 5

b) 28 : (2×7) = 28 : 14

                    = 2

Xem thêm: trà hoa hồng có tác dụng gì

28 : (2×7) = 28 : 2 : 7

                = 14 : 7

                = 2

2.

a) 90 : 30 = 90 : (3×10)

                = 90 : 3 : 10

                = 30 : 10

                = 3

b) 180 : 60 = 180 : (6×10)

                 = 180 : 6 : 10

                 = 30 : 10

                 = 3

3.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2×4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 24000 đồng

Cách 2:

Bài giải

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : (2×4) = 19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 2400 đồng

Xem thêm: giải sách tiếng anh lớp 6 global success