vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 159

Câu 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 4 tập dượt 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 bài bác 159 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 4 tập dượt 2. 3. Rút gọn gàng phân số

1. Nối phân số \({2 \over 5}\) với hình biểu thị phân số đó

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 159

2. Viết tiếp vô dù trống:

3. Rút gọn gàng phân số:

\({{15} \over {18}}\) ;                 \({{14} \over {40}}\) ;                  \({{18} \over {24}}\)

\({{25} \over {35}}\) ;                 \({{60} \over {20}}\) ;                \({{100} \over {1000}}\)

4. Quy đồng kiểu mẫu số những phân số:                             

a) \({3 \over 5}\) và \({4 \over 7}\)

b)\({1 \over 4};{1 \over 5}\) và\({1 \over 2}\)                                                                      

5. Sắp xếp những phân số \({1 \over 3};{1 \over 6};{2 \over 5};{3 \over 2}\) theo đuổi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn

1.

Xem thêm: muốn làm công an phải học giỏi môn gì

2.

3.

4.

a) \({3 \over 5}\) và \({4 \over 7}\)

\(\eqalign{ & {3 \over 5} = {{3 \times 7} \over {5 \times 7}} = {{21} \over {35}}  \cr& {4 \over 7} = {{4 \times 5} \over {7 \times 5}} = {{20} \over {35}} \cr} \)

b) \({1 \over 4};{1 \over 5}\) và\({1 \over 2}\)

\(\eqalign{& {1 \over 4} = {{1 \times 5} \over {4 \times 5}} = {5 \over {20}}  \cr & {1 \over 5} = {{1 \times 4} \over {5 \times 4}} = {4 \over {20}}  \cr & {1 \over 2} = {{1 \times 10} \over {2 \times 10}} = {{10} \over {20}} \cr} \)

5.

Các phân số theo đuổi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn là : \({1 \over 6};{1 \over 3};{2 \over 5};{3 \over 2}\)

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 7 trang 47